A Laws.Africa project
15 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-15 number 11258

Partners

Download PDF (7.7 MB)
Page 1
                                                         S Sir
           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


    GOVERNMENT GAZETTE
    A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper                        Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik 50c Local
                       Buitelands 70c Other countries
                           Posvry • Post free
                      KAAPSTAD, 15 APRIL 1988
V ol. 274                                                 NO. 11258
                      CAPE TOWN, 15 APRIL 1988   KANTOOR VAN D IE STAATSPRESIDENT                     STATE PRESIDENT’S OFFICE


No. 744.                  15 April 1988   No. 744.                    15 April 1988
 Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy      It is hereby notified that the State President has
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat       assented to the following Act which is hereby published
hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—        for general information:—

No. 42 van 1988: Wysigingswet op die Ontwikkeling van     No. 42 of 1988: Black Communities   Development
         Swart Gemeenskappe, 1988.                   Amendment Act, 1988.

Page 2
Download full gazette PDF