A Laws.Africa project
15 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-15 number 11259

Partners

Download PDF (9.4 MB)
Page 1
                                                  Gt <S i " G r
                                                   cf .
           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


    GOVERNMENT GAZETTE
    As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer        Registered at the Post Office as a Newspaper                       Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik 50c Local
                       Buitelands 70c Other countries
                          Posvry • Post free
                     KAAPSTAD, 15 APRIL 1988
V ol. 274                                                No. 11259
                     CAPE TOWN, 15 APRIL 1988   KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT                     STATE PRESIDEN T’S OFFICENo. 745.                  15 April 1988   No. 745.                    15 April 1988
 Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy     It is hereby notified that the State President has
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat      assented to the following Act which is hereby published
hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—       for general information:—

No. 43 van 1988: Wysigingswet op Staatkundige Wetge-     No. 43 of 1988: Constitutional Laws Amendment Act,
         wing, 1988.                         1988.

Page 2
Download full gazette PDF