A Laws.Africa project
17 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-17 number 18829

Partners

Download PDF (28.8 MB)
Page 1
   Vol. 394                  PRETORIA, 17 Apri 1988                     No. 18829

             GENERAL NOTICES - ALGEMENE              KENNISGEWINGS
    (COMPANIES/CLOSE       CORPORATIONS)      - (MAATSKAPPYE/BESLOTE           KORPORASIES)


                    COMPANIES       - MAATSKAPPYE
                          NOTICE   596 OF 1998

                      DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRIES

               NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration of
changes  of names,  translated and shortened  forms of names,  defensive  names,  reductions  of capital and dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors and
omissions or the consequences thereof.
A. P. RUITERS
Acting Registrar of Companies.


                       KENNISGEWING      596 VAN   1998

                     DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID

            KENNISGEWINGS    INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET,        1973 (WET 61 VAN 1973)
    Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskappye,
registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name, verminderings van kapitaal en
ontbindings word vir algemene inligting bekend gemaak.
    Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelikheid
vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
A. P. RUITERS
Waarnemende Registrateur van Maatskappye.

18180—A                                       ——                  18829—1

Page 2
Download full gazette PDF