A Laws.Africa project
15 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-15 number 11433

Partners

Download PDF (3.6 MB)
Page 1
                                                            G.S'Gt
                    REPUBLIEK                 REPUBLIC
                     VA N                   OF
                   SUID-AFRIKA               SOUTH AFRICA
            Staatskoerant
          Government Gazette
                            Verkoopprys • Selling price
                           (AVB uitgesluit/GST excluded)
                             Plaaslik 50c    Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer   Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                              Posvry • Post free


  Vol. 277                    PRETORIA, 15 J J J y    1988                 No. 11433

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                             GOVERNMENT NOTICE

      SUID- AFRIKAANSE POLISIE                          SOUTH AFRICAN POLICE
No. 1461                      15 Julie 1988   No. 1461                       15 July 1988
    WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                        PUBLIC SAFETY ACT, 1953
    BEVELE KRAGTENS DIE VEILIGHEIDS-                  ORDERS UNDER THE SECURITY EMERGENCY
      NOODREGULASIES, 1988                          REGULATIONS, 1988
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 10 van        Under the powers vested in me by regulation 10 of the
die Veiligheidsnoodregulasies, 1988, reikek, Roelof Petrus       Security Emergency Regulations, 1988, I, Roelof Petrus
Jansen VAN VUUREN, Waamemende Kommissaris van             Jansen VAN VUUREN, Acting Commissioner of the South
die Suid-Afrikaanse Polisie, hierby die bevele in die Bylae      African Police, hereby issue the orders set out in the
uiteengesit uit.                            Schedule.
R. P. J. VAN VUUREN,                          R. P. J. VAN VUUREN,
Waamemende Kommissaris: Suid-Afrikaanse Polisie.            Acting Commissioner: South African Police.


              BYLAE                                SCHEDULE

Woordomskrywing                            Definitions
  L In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk,        1.  In this Schedule, unless the context otherwise indi­
het ’n woord o f uitdrukking waaraan in die Veiligheids­        cates, any word or expression to which a meaning has been
noodregulasies, 1988, ’n betekenis geheg is ’n ooreenstem-       assigned in the Security Emergency Regulations, 1988, has
mende betekenis, en beteken—                      a corresponding meaning, and—
  “ aangewese gebied” die landdrosdistrik van Johan­           “ ceremonial gathering” , in relation to the burial of
 nesburg;                                Michael Patrick BANDA, means any gathering asso­
  “ Afdelingskommissaris” die Afdelingskommissaris           ciated with the burial, including any memorial service,
 van die Suid-Afrikaanse Polisie vir die Afdeling            commemorative service or any other service held in con­
 SOWETO;                                nection with the burial, and also a funeral procession;
  ‘‘begrafnis’ ’ ’n byeenkoms wat gehou word by die graf         “ designated area” means the Magisterial District of
 van Michael Patrick BANDA;                       Johannesburg;
   “ seremoniele byeenkoms” met betrekking tot die ter-          “ Divisional Commissioner” means the Divisional
 aardebestelling van Michael Patrick BANDA, en ige            C om m ission er o f the South A frican P o lice for the
 byeenkoms wat met so ’n teraardebestelling gepaard           SOWETO Division;
 gaan, met inbegrip van ’n roudiens, gedenkdiens of ander
 diens wat gehou word in verband met so ’n teraardebe­           “ funeral” means a gathering held at the grave of
 stelling, en ook ’n begrafnisstoet.                   Michael Patrick BANDA.


 950— A                                                        11433— 1

Page 2
Download full gazette PDF