A Laws.Africa project
22 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-22 number 11427

Partners

Download PDF (180.3 MB)
Page 1
                     REPUBLIEK      X           REPUBLIC
                       VAN                    OF        /'
                     SUID-AFRIKA               SOUTH AFRICA
              Staatskoerant
            Government Gazette
                             Verkoopprys • Selling price
                             (AVB uitgesluit/GST excluded)
   Q                           Plaaslik 5 0 c Local
   \4s 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer   Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                                Posvry • Post free
 \)


 Vol. 277                     PRETORIA, 22 J J J y     1988                   N o.   11427

    GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                              GOVERNMENT NOTICES

   DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE                             DEPARTMENT OF HOME
        SAKE                                      AFFAIRS
No. 1435                        22 Julie 1988   No. 1435                       22 July 1988
        WET OP VREEMDELINGE, 1937                            ALIENS ACT, 1937
   VANSVERANDERING.—SINGH IN EBRAHIM                    CHANGE OF SURNAME.—SINGH TO EBRAHIM
 Dit het die Minister van Binnelandse Sake behaag om,            The Minister of Home Affairs has been pleased under the
kragtens die bepalings van artikel 9 van die Wet op Vreem-        provisions of section 9 of the Aliens Act, 1937 (Act 1 of
delinge, 1937 (Wet 1 van 1937), Rishad Koowar Singh,           1937), to authorise Rishad Koowar Singh, residing at 7 Gita
woonagtig te Gitaweg 7, Northdale, Pietermaritzburg, te          Road, Northdale, Pietermaritzburg, to assume the surname
magtig om die van Ebrahim aan te neem.                  of Ebrahim.


No. 1436                        22 Julie 1988
                                     No. 1436                       22 July 1988
        WET OP VREEMDELINGE, 1937
                                                ALIENS ACT, 1937
    VANSVERANDERING.—SHIDLOVSKY IN
            SILOVSKY                        CHANGE OF SURNAME.—SHIDLOVSKY TO
                                                 SILOVSKY
  Dit het die Minister van Binnelandse Sake behaag om,
kragtens die bepalings van artikel 9 van die Wet op Vreem-         The Minister of Home Affairs has been pleased under the
delinge, 1937 (Wet 1 van 1937), Ezra Shidlovsky, sy vrou         provisions of section 9 of the Aliens Act, 1937 (Act 1 of
Leah en sy kinders Sagit Shidlovsky en Liron Shidlovsky,         1937), to authorise Ezra Shidlovsky his wife Leah and his
woonagtig te Appelblaarstraat 9, Weltevredenpark, Uit-          children Sagit Shidlovsky and Liron Shidlovsky, residing at
breiding 9, Roodepoort, te magtig om die van Silovsky aan         9 Appelblaar Street, Weltevredenpark, Extension 9, Roode­
te neem.                                 poort, to assume the surname of Silovsky.No. 1440                        22 Julie 1988   No. 1440                       22 July 1988
        WET OP VREEMDELINGE, 1937                            ALIENS ACT, 1937
 VANSVERANDERING.— MUTHAN IN BODHANYA                   CHANGE OF SURNAME.—MUTHAN TO BODHANYA
  Dit het die Minister van Binnelandse Sake behaag om,           The Minister of Home Affairs has been pleased under the
kragtens die bepalings van atikel 9 van die Wet op Vreem-         provisions of section 9 of the Aliens Act, 1937 (Act 1 of
delinge, 1937 (Wet 1 van 1937), Ravindra, woonagtig te          1937), to authorise Ravindra, residing at 17 Egret Court,
Egret Court 17, Citrusweg 10, Orient Park, te magtig om          10 Citrus Drive, Orient Park, to assume the surname of
die van Bodhanya aan te neem.                       Bodhanya.
 925— 1                                                         11427— 1

Page 2
Download full gazette PDF