A Laws.Africa project
22 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-22 number 11430

Partners

Download PDF (108.0 MB)
Page 1
  V ol.277                      PRETORIA, 22           1988                     N 0   H 43Q              AANSOEKE OM OPENBARE PADVERVOERPERMITTE
   Die onderstaande aansoeke om openbare padvervoerpermitte, met aanduiding van (1) verwysingsnommer en die plek
waar die aansoeker sy besigheid wil bedryf, (2) naam van aansoeker en die aard van die aansoek, (3) die aantal en tipe
voertuie, (4) die aard van die voorgenome padvervoer, en (5) plekke waartussen en roetes waaroor of gebied waarin die
voorgestelde vervoer sal plaasvind, word kragtens die bepalings van artikel 14 (1) van die Wet op Padvervoer, 1977 (Wet
74 van 1977), gepubliseer.
   Ingevolge regulasie 4 van die Padvervoerregulasies, 1977, moet skriftelike vertoe ter ondersteuning o f bestryding van
hierdie aansoeke in viervoud binne 21 (een-en-twintig) dae vanaf die datum van hierdie publikasie aan die aangeduide
adres gerig word.

              APPLICATIONS FOR PUBLIC ROAD CARRIER PERMITS
   The undermentioned applications for public road carrier permits indicating (1) reference number and place where the
applicant intends to conduct his business, (2) name of applicant and the nature of the application, (3) number and type of
vehicles, (4) nature o f the proposed road transportation, and (5) points between and routes over or area within which the
proposed conveyance is to be effected, are published in terms of section 14 (1) o f the Road Transportation Act, 1977 (Act
74 of 1977).
   Written representations, supporting or opposing these applications must be submitted in terms of regulation 4 o f the
Road Transportation Regulations, 1977, in quadruplicate, to address indicated, within 21 (twenty-one) days from the date
of this publication.


                                JOHANNESBURG
   Adres waarbeea vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Plaaslike Padvervoerraad, Privaatsak X12, Johannesburg, 2000.
   Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag X12, Johannesburg,
2000.
   Alle tydtafels en tarieflyste ter insae by Plaaslike Raad se kantore.
   All time-tables and tariff lists for inspection at Local Board’s office.
   OP337— Eldorado Park/Amalgam. (2)Lewson Investments (Pty) Ltd, Almalgam/New application. (3)1 bus, 10 persons. (4)Coloured employees
and their personal effects. (5)Starting point from Idahoe Street Ext 7, Eldorado Park turn left into Alabama Road, turn right into Michigan Road, turn right
into Boundary Road, turn left into Union Road, Kliptown, turn left into Main Road, tum right into Bridge Road, turn left into Fuschia Road, Klipspruit
West, tum left into Daffodil Road, tum right into Caledula Road, tum left into Fuschia Road, tum left into Turf Avenue, tum right into St Joan Street, Ext
9, Eldorado Park, tum left into St Vincent Street, tum right into Boundary Road, Eldorado Park, tum left into Lammas Street, tum right into Cummings
Road, tum left into Silver Street, tum left into Goud Street, tum right into Diamond Street, tum left into Concorde Road, Ext 1, Eldorado Park, tum right
into Main Road, tum right into Kremetart Avenue, Ext 3, Eldorado Park, tum right into Num Num Street, tum left into Nahonie Crescent, tum right into
Main Road, tum left onto Golden Highway, Devland, tum right into Deradrome Road, tum left itno Baragwanath Road, tum right into Main Reef Road,
Langlaagte, tum left into Industrial Road, Amaligam, tum right into Bessemer Road, tum left into Basalt Road. The same road will be travelled along on
the return journey. (Timetable and tariffs are for perusal at the office of the Local Road Transportation Board, Nebank East City Building, 14th Floor, 120
End Street, Doomfontein, Johannesburg).
   OP339—Soweto. (2)M.E. Mhlungu, Soweto/New application. (3)1 bus, 14 persons. (4)Black organised parties and their personal effects. (5)From
the General Post Office Orlando which is situated in Soweto to points situated within a radius of 500kms and return. Subject to the condition that no
passengers be picked up or set down en route. The same party undertakes both the forward and return journeys. (Vehicle to be stationed at 380 Orlando
East, Soweto).
   OP340— Soweto. (2)S.J. Seranage, Soweto/New application. (3)1 bus, 14 persons. (4)Black organised parties and their personal effects. (5)From
the General Post Office Kwa Xuma which is situated in Soweto to points situated within a radius of 350kms and return. Subject to the condition that (a)no
 passengers be picked up or set down en route; (b)the same party undertakes both forward and return journeys. (Vehicle to be stationed at 1281 Tladi,
 Soweto).
 929— A                                                                   11430— 1

Page 2
Download full gazette PDF