A Laws.Africa project
29 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-29 number 11435

Partners

Download PDF (166.6 MB)
Page 1
                           REPUBLIEK                   REPUBLIC
                            VA N                      OF
                          SUID-AFRIKA                  SO UTH
                                     Verkoopprys • Selling price
                                    (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                      Plaaslik    50c Local
  4s 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer            Buitelands 70c Other countries      Registered at the post office as a Newspaper
                                       Posvry • Post free Vol. 277                            PRETORIA, 29 J J J y       1988                       No. 11435

             PROKLAMASIES                                      PROCLAMATIONS
                                                                 b y th e
                    v a n d ie
                                                 S t a t e P r e s id e n t o f th e R e p u b l ic o f S o u t h A fr ic a
  S ta a ts p r e s i d e n t v a n d ie R e p u b l i e k v a n S u i d - A f t i k a
No. 122,1988                                        No. 122,1988

WET OP DIENSVOORWAARDES VIR DIE SUID-                            SOUTH AFRICAN TRANSPORT SERVICES CONDI­
AFRIKAANSE VERVOERDIENSTE, 1988 (WET 41                            TIONS OF SERVICE ACT, 1988 (ACT 41 OF 1988)
VAN 1988)                                           By virtue of the powers vested in me by section 28 of the
 Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 28 van                   South African Transport Services Conditions of Service
die Wet op Diensvoorwaardes vir die Suid-Affikaanse Ver-                  Act, 1988 (Act 41 of 1988), I fix 1 August 1988 as the date
voerdienste, 1988 (Wet 41 van 1988), bepaal ek 1 Augustus                  on which the said Act shall come into operation.
1988 as die datum waarop genoemde Wet in werking tree.                    Given under my Hand and the Seal of the Republic of
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van                  South Africa at Cape Town on this Fifteenth day of July,
Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Vyftiende dag van                   One thousand Nine hundred and Eighty-eight.
Julie Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.
                                              P. W. BOTHA,
P. W. BOTHA,                                        State President.
Staatspresident.
                                              By Order of the State President-in-Cabinet:
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
                                              E. V.D. M. LOUW,
E. V.D. M. LOUW,
                                              Minister of the Cabinet.
Minister van die Kabinet.


                                              No. 123,1988
No. 123,1988
                                              EDUCATION LAWS (EDUCATION AND TRAINING)
WYSIGINGSWET OP ONDERWYSWETGEWING (ON-
                                                AMENDMENT ACT, 1988 (ACT 31 OF 1988)
DERWYS EN OPLEIDING), 1988 (WET 31 VAN 1988)
                                               By virtue of the powers vested in me by section 20 of the
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 20 van
                                              Education Laws (Education and Training) Amendment Act,
die Wysigingswet op Onderwyswetgewing (Onderwys en                     1988,1 fix 1 August 1988 as the date on which the said Act,
Opleiding), 1988, bepaal ek 1 Augustus 1988 as die datum                  excluding sections 11 (b) and 18 (a) thereof, shall come into
waarop genoemde Wet, uitgesonderd artikels 11 (b) en 18                   operation.
(a) daarvan, in werking tree.
                                               Given under my Hand and the Seal of the Republic of
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van                  South Africa at Cape Town this Fifteenth day of July, One
Suid- Afrika te Kaapstad, op hede die Vyftiende dag van                   thousand Nine hundred and Eighty-eight.
Julie Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.
                                              P. W. BOTHA,
P. W. BOTHA,
                                              State President.
Staatspresident.
                                              By Order of the State President-in-Cabinet:
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
                                              G. VAN N. VIUOEN,
G. VAN N. VHJOEN,
                                              Minister of the Cabinet.
Minister van die Kabinet.
 934— 1                                                                            11435— 1

Page 2
Download full gazette PDF