A Laws.Africa project
29 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-29 number 11437

Partners

Download PDF (20.3 MB)
Page 1
                                             R E P U B L IC
                                               OF
                                           S O U T H A F R IC A
              Staatskoerant
            Government Gazette         Verkoopprys • Selling price
                              (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                Plaaslik 50c   Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer    Buitelands 70c Other countries    Registered at the post office as a Newspaper
                                 Posvry • Post free   Vol.277                     PRETORIA, 29         1988                   No. 11437

               ALGEMENE KENNISGEWINGS • GENERAL NOTICES
       (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES) • (COMPANEES/CLOSE CORPORATIONS)

                      MAATSKAPPYE • COMPANIES
                      KENNISGEWING 519 VAN 1988
                 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
        KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET 61 VAN 1973)
   Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskap-
pye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name, verminderings van
kapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
   Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelik-
heid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrateur van Maatskappye.

                          NOTICE 519 OF 1988
                   DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
            NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration
of changes of name, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of capital and dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors
and omissions or the consequences thereof.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrar of Companies.
                 INLYW ING VAN M AATSKAPPYE/INCORPORATION O F COM PANIES
   Nil we maatskappye en omskeppings van beslote korporasies in maatskappye/New companies and conversions from close corporations into
                                  companies
(Nommer, noam, adres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasie-naam en nommer/Number, name, address, *main object, share
                      capital and previous close corporation name and number)
* Besigheid: Kodes/Business: Codes
 1:  Landbou, jag, bosbouen vissery/Agriculture, hunting, forestry and fishing.
 2: Mynwese en steengioefwerk/Mming and quarrying.
 3:  Fabriekswese/Manufacturing.
 4:  Elektrisiteit, gas en water/Electricity, gas and water.
 5:  Konstroksie/Construction.
 6:  Groot- en kleinhandei en verversings- en akkommodasiedienste/Wholesaie and retail trade and catering and accommodation services.
 7:  Vervoer, opberging en kommunikasieTT'ransport, storage and communication.
 8:  Finansiering, versekering, vaste eiendom en besigheidsdienste/Financing, insurance, real estate and business services.
 9:  Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste/Community, social and personal services.
10;  Bedrywighede nie voldoende omskryf nie/Activities not adequately defined.


 936—A                                                                  11437— 1

Page 2
Download full gazette PDF