A Laws.Africa project
29 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-29 number 11438

Partners

Download PDF (75.0 MB)
Page 1
                      REPUBLIEK
                        VAN
                      SU ID -A FR IK A
                      Staatskoerant
            Government G             Verkoopprys • Selling price
                              (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                Plaaslik  50c   Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer     Buitelands 70c Other countries     Registered at the post office as a Newspaper
                                 Posvry • Post free  Vol. 277                     PRETORIA, 29 j j j y      1988                   No. 11438

              AANSOEKE OM OPENBARE PADVERVOERPERMITTE
   Die onderstaande aansoeke om openbare padvervoerpermitte, met aanduiding van (I) verwysingsnommer en die plek
waar die aansoeker sy besigheid wil bedryf, (2) naam van aansoeker en die aard van die aansoek, (3) die aantal en tipe
voertuie, (4) die aard van die voorgenome padvervoer, en (5) plekke waartussen en roetes waaroor of gebied waarin die
voorgestelde vervoer sal plaasvind, word kragtens die bepalings van artikel 14 (1) van die Wet op Padvervoer, 1977 (Wet
74 van 1977), gepubliseer.
   Ingevolge regulasie 4 van die Padvervoerregulasies, 1977, moet skriftelike vertoe ter ondersteuning of bestryding van
hierdie aansoeke in viervoud binne 21 (een-en-twintig) dae vanaf die datum van hierdie publikasie aan die aangeduide
adres gerig word.
             APPLICATIONS FOR PUBLIC ROAD CARRIER PERMITS
   The undermentioned applications for public road carrier permits indicating (1) reference number and place where the
applicant intends to conduct his business, (2) name of applicant and the nature of the application, (3) number and type of
vehicles, (4) nature of the proposed road transportation, and (5) points between and routes over or area within which the
proposed conveyance is to be effected, are published in terms of section 14 (1) of the Road Transportation Act, 1977 (Act
74 of 1977).
   Written representations, supporting or opposing these applications must be submitted in terms of regulation 4 of the
Road Transportation Regulations, 1977, in quadruplicate, to address indicated, within 21 (twenty-one) days from the date
of this publication.
                                 KIMBERLEY
   Adres waarbeen vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Plaaslike Padvervoerraad, Priraatsak XS019, Kimberley, 8300.
   Address to which representations must be submitted: Tbe Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag X5019, Kimberiev,
8.100.
  All tydtafels en tarieflyste ter insae by Plaaslike Raad se kantore.
  All time-tables and tariff lists for inspection at Local Board’s offices.
   O P 143 - KIM BERLEY. (2) Butiki Schalk Jafta, Klmberley/New Application. (3) 1 x 14+driver Combi to be purchased. (4) Black taxipassengers
and their personal effects. (5) From 7777 Mosekantane Street, Kimberley to points within a radius of 100 km from G.P.O. Kimberley. (Vehicle to be
stationed at 7777 Mosekantane Street, Redirile, Galeshewe, Kimberley).
  O P 195 - POSTMASBURG. (2) Jeremiah Solomon Tshabangu, Postmasburg/New Application. (3) 1 X 14+driver Combi to be purchased. (4)
Black and Coloured taxipassengers and their personal effects. (5) (i) Within a radius of 50 km from 152 Motlaetshaba Street, Boichoko Location.
Postmasburg. (ii) On casual trips within a radius of 270 km from 152 Motlaetshaba Street, Boichoko Location, Postmasburg. (Vehicle to be stationed at
152 Motlaetshaba Street, Boichoko Location, Postmasburg).
   O P 202 - KIM BERLEY. (2) Norman Andrew Ross, Kimberley/New Application. (3) 1 x 10+driver Combi to be purchased. (4) Coloured
taxipassengers and their personal effects. (5) From Market Square, Kimberley to points within a radius of 100 km from G.P.O. Kimberley. (Vehicle to be
stationed at Market Square, Kimberley).
   OP 210 - KIMBERLEY. (2) John Modise, Kimberley/New Application. (3) 1 x 14+driver Combi to be purchased. (4) Non-White taxipassengers
and their personal effects. (5) Within a radius of 50 km from G.P.O. Kimberley. (Vehicle to be stationed at Black Taxi Rank, Fniel Road, Kimberley).
   O P 211 - KIM BERLEY. (2) Pastoor Kamolane, Kimberley/New Application. (3) 1 x 14+driver Combi to be purchased. (4) Non-White
taxipassengers and their personal effects. (5) Within a radius of 50 km from G.P.O. Kimberley. (Vehicle to be stationed at Bantu Taxi Rank, Pniel Road,
Kimberley).
   O P 212 - KIM BERLEY. (2) Basil Maphumulo, Kimberley/Nuwe Aansoek. (3) 1 x 15+drywer Kombi om aangekoop te word. (4) Swart
taxipassasiers en hul persoonlike besittings. (5) Vanaf Motsiwaweg 603, Galeshewe, Kimberley na punte binne 'n radius van 600 km vanaf HPK.
Kimberley. (Voertuig geslasioneer te word te Motsiwaweg 603, Galeshewe, Kimberley.
  938— A                                                                11438—1

Page 2
Download full gazette PDF