A Laws.Africa project
29 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-29 number 11439

Partners

Download PDF (6.0 MB)
Page 1
                                                                                  C ~X  ÂŁ=> %
                               REPUBLIEK         N                  REPUBLIC
                                 VAN
                               SUID-AFRIKA
                                                                OF
                                                             SO UTH AFRICA
                                                                                      sJ  rr7
                                                                                         %
                                                                                         â–     !
                   Staatskoerant                                                                   k
                 Government Gazette
                                         Verkoopprys • Selling price
                                        (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                          Plaaslik      50c
                                                   Local
   */\s 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer              Buitelands 70c Other countries                Registered at the post office as a Newspaper
                                           Posvry • Post free  Vol. 277                              PRETORIA, 29                    1988                       No. 11439

    GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                                                   GOVERNMENT NOTICES
   DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE                                                  DEPARTMENT OF HOME
        SAKE                                                            AFFAIRS
No. 1531                                   29 Julie 1988          N o.1531                              29 July 1988
            WET OP PUBLIKASIES, 1974                                             PUBLICATIONS ACT, 1974
             ROLPRENT                                                     FILM
  Die Appelraad oor Publikasies het kragtens artikel 24 van                          The Publications Appeal Board under section 24 of the
die Wet op Publikasies, 1974, soos gewysig, die voorwaar-                          Publications Act, 1974, as amended, varied the conditional
delike goedkeuring van die ondergenoemde rolprent deur ’n                          approval of the undermentioned film by a committee
komitee bedoel in artikel 4 van genoemde Wet gewysig                             referred to in section 4 of the said Act by stipulating—
deur te bepaal—
   (a) dat die rolprent nie aan persone in die ouderdoms-                            (a) that the film may not be exhibited to persons in the
 groep 2-19 vertoon mag word nie;                                        age group 2-19;
   (b) dat vertonings tot teaters en in-ry teaters beperk                             (b) that screenings be restricted to theatres and drive-in
 word;                                                     theatres;
   (c) dat addisionele snitte aangebring moet word; en                              (c) that additional excisions be made; and
   (d) dat die videoweergawe vir tuisvertoning, de novo                              (d) that the video version be submitted de novo to a
 aan ’n Komitee van Publikasies voorgele moet word.                               Committee of Publications for a decision regarding home
                                                         viewing.

            Inskrywing No.                                Rolprent                            Vertoemaker
             Entry No.                                 Film                             Representer

R88/5/20............................................................  C o lo rs ..............................................................  Ster-Kinekor (Edms.) Bpk./(Pty) Ltd
No. 1532                                   29 Julie 1988          No. 1532                                29 July 1988
            WET OP PUBLIKASIES, 1974                                              PUBLICATIONS ACT, 1974
                     ROLPRENT                                                    FILM
  Die Appelraad oor Publikasies het kragtens artikel 24 van                           The Publications Appeal Board under section 24 of the
die Wet op Publikasies, 1974, soos gewysig, die voorwaar-                           Publications Act, 1974, as amended, varied the conditional
delike goedkeuring van die ondergenoemde rolprent deur ’n                           approval of the undermentioned film by a committee
komitee bedoel in artikel 4 van genoemde Wet gewysig                             referred to in section 4 of the said Act by stipulating—
deur te bepaal—
   (a) dat die rolprent nie aan persone in die ouderdoms-                            (a) that the film may not be exhibited to persons in the
 groep 2-16 vertoon mag word nie; en                                       age group 2-16;
   (b) dat addisionele snitte aangebring moet word.                                (b) that additional excisions be made.
  960—A                                                                            11439— 1

Page 2
Download full gazette PDF