A Laws.Africa project
29 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-29 number 11441

Partners

Download PDF (1.4 MB)
Page 1
                                                  «T. S X f
                  R EP U B LIEK VA N SU ID -A FR IK A                       V .
                  R EP U B LIC O F S O U T H A FR IC A
         Staatskoerant
        Government Gazette
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper


                        Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                         Plaaslik 50c Local
                       Buitelands 70c Other countries
                          Posvry • Post free Vol.277                 PRETORIA, 29       1988               No. 11441

     ALGEMENE KENNISGEWING                        GENERAL NOTICE


      KENNISGEWING 545 VAN 1988                      NOTICE 545 OF 1988
 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID                DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
  WET OP SKADELIKE SAKEPRAKTYKE, 1988              HARMFUL BUSINESS PRACTICES ACT, 1988
        SAKEPRAKTYKEKOMTTEE                   BUSINESS PRACTICES COMMITTEE
  Ingevolge die bepalings van artikel 8 (4) van die Wet op   In terms of the provisions of section 8 (4) of the Harmful
Skadelike Sakepraktyke, 1988 (Wet 71 van 1988), word
                                Business Practices Act, 1988 (Act 71 of 1988), it is hereby
hiermee kennis gegee dat die Sakepraktykekomitee van
                                made known that the Business Practices Committee pro­
voomemens is om kragtens artikel 8 (1) (a) van die gemelde
                                poses to make an investigation in terms of section 8 (1) (a)
Wet ’n ondersoek in te stel na ’n sakepraktyk wat toegepas
word deur Eden Village (Warner Beach) (Pty) Ltd; Eden     of the said Act into a business practice applied by Eden
Haven Kingsburgh Development Company (Pty) Ltd;        Village (Warner Beach) (Pty) Ltd; Eden Haven Kingsburgh
Liefde en Vrede Bestuursmaatskappy; mev. P. Coetzer;      Development Company (Pty) Ltd; Liefde en Vrede
mnr. L. Timke; en mnr. W. Timke, welke sakepraktyk die     Management Company; Mrs P. Coetzer; Mr L. Timke; and
Komitee rede het om te vermoed ’n skadelike sakepraktyk    Mr W. Timke, which business practice the Committee has
is.                              reason to believe to be a harmful business practice.
  Voorts word hierby kennis gegee dat enigiemand binne ’n   It is also hereby made known that any person may, within
tydperk van 14 dae vanaf die datum van hierdie kennis-     a period of 14 days from the date of this notice, make a
gewing ’n skriftelike vertoe aangaande die voormelde      written representation regarding the above-mentioned
ondersoek tot die Sakepraktykekomitee kan rig. Sodanige    investigation to the Business Practices Committee. Such
vertoe moet gerig word aan—                  representation must be addressed to—
  Die Sekretaris                        The Secretary
  Die Sakepraktykekomitee                   The Business Practices Committee
  Privaatsak X84                        Private Bag X84
  Pretoria                           Pretoria
 0001.                             0001.
 958—A                                                    11441— 1

Page 2
Download full gazette PDF