A Laws.Africa project
29 July 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-07-29 number 11449

Partners

Download PDF (2.9 MB)
Page 1
                   REPUBUEK                 REPUBLIC
                                                         (SxG> S C r
                     VAN                   OF
                   SUID-AFRIKA               SOUTH AFRICA
            Staatskoerant
          Government Gazette        Verkoopprys • Selling price
                          (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Plaaslik 50c    Local
  As 'r Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer  Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                              Posvry • Post free
 Vol. 277                   PRETORIA, 29         1988                  No. 11449

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                             GOVERNMENT NOTICE

      SUID-AFRIKAANSE POLISIE                          SOUTH AFRICAN POLICE
No. 1549                      29 Julie 1988   No. 1549                       29 July 1988
    WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                       PUBLIC SAFETY ACT, 1953
    BEVELE KRAGTENS DIE VEILIGHEIDS-                 ORDERS UNDER THE SECURITY EMERGENCY
      NOODREGULASIES, 1988                            REGULATIONS, 1988
                                    Under the powers vested in me by regulation 10 of the
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 10 van
                                   Security Emergency Regulations, 1988, I, Barend Herma-
die Veiligheidsnoodregulasies, 1988, reik ek, Barend Her­
                                   nus HENN, Divisional Commissioner of the South African
manns HENN, Afdelingskommissaris van die Suid-Afri-
                                   Police for the Port Natal Division, hereby issue the orders
kaanse Polisie, vir die Adeling Port Natal, hierby die bevele
                                   set out in the Schedule.
in die Bylae uiteengesit uit.
                                   B. H. HENN,
B. H. HENN,
                                   Divisional Commissioner: Port Natal.
Afdelingskommissaris: Port Natal.
                                                SCHEDULE
              BYLAE
                                   Definitions
 Woordomskrywing                          1.   In this Schedule, unless the context otherwise indi­
                                cates, any word or expression to which a meaning has been
  1.   In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk,assigned in the Security Emergency Regulations, 1988, has
het ’n woord of uitdrukking waaraan in die Veiligheids­ a corresponding meaning, and—
noodregulasies, 1988, ’n betekenis geheg is ’n ooreenstem-
mende betekenis, en beteken—                     “ ceremonial gathering” , in relation to the burial of
                                  Kenneth Bethuel Themba MAHLABA, means any gath­
   “ aangewese gebied” —                    ering associated with the burial, including any memorial
                                  service, commemorative service or any other service held
 (a) die landdrosdistrikte van Durban, Pinetown en        in connection with the burial, and also a funeral pro­
    Chatsworth soos afgebaken en omskryf in           cession;
    Goewermentskennisgewing 501 van 8 Maart 1985;
                                   “ designated area” means—
 (b) die landdrosdistrik van Inanda, soos afgebaken en      (a) the Magisterial Districts of Durban, Pinetown and
    omskryf in Goewermentskennisgewing 1405 van 16         Chatsworth, as demarcated and described in Govern­
    Augustus 1968, soos gewysig, uitgesluit die gebiede       ment Notice 501 of 8 March 1985;
    bekend as—
                                 (b) the Magisterial District of Inanda, as demarcated and
     (i) KwaMashu, soos afgebaken en omskryf in          described in Government Notice 1405 of 16 August
       Goewermentskennisgewing R. 462 van 1 April        1968, as amended, excluding the areas known as—
       1977;                            (i) KwaMashu, as demarcated and described in
     (ii) Ntuzuma, soos afgebaken en omskryf in              Government Notice R. 462 of 1 April 1977;
       Goewermentskennisgewing 2651 van 30 De-          (ii) Ntuzuma, as demarcated and described in Gov­
       sember 1977;                          ernment Notice 2651 of 30 December 1977;
  961—A                                                    11449— 1

Page 2
Download full gazette PDF