A Laws.Africa project
5 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-05 number 11442

Partners

Download PDF (200.7 MB)
Page 1
                                                          <S
                                                           4 rrl
                      R E P U B LIE K              R E P U B LIC
                        VAN                    OF          ,
                     S U ID -A F R IK A           S O U T H A F R IC A
             Staatskoerant
            Government Gazett
                              Verkoopprys • Selling price
                             (AVB uitgesluit/GST excluded)
                               Plaaslik 50c    Local
  A\i
  a   'n iNuusblad by die Poskantoor Ceregistreer   Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                                Posvry • Post free Vol. 278                       PRETORIA, 5 A U G U S T ^ 1988                    No. 11442

           PROKLAMASIES                              PROCLAMATIONS
                van die                                  by the
  Staatspresident van die Repubiiek van Suid-Afrika               State President o f the Republic o f South Africa
No. 124,1988                                No. 124,1988
WYSIGING VAN PROKLAMASIE 5 VAN 1988 INGE-                 AMENDMENT OF PROCLAMATION 5 OF 1988 IN
VOLGE DIE WET OP GROEPSGEBIEDE, 1966.—                   TERMS OF THE GROUP AREAS ACT, 1966.—PHILIP­
PHILIPPOLIS, DISTRIK PHILIPPOLIS, PROVINSIE                POLIS, DISTRICT OF PHILIPPOLIS, PROVINCE OF
DIE ORANJE-VRY ST AAT                           THE ORANGE FREE STATE
 Kragtens artikel 33 van die Wet op Groepsgebiede, 1966           Under section 33 of the Group Areas Act, 1966 (Act 36
(Wet 36 van 1966), wysig ek hierby Proklamasie 5 van            of 1966), I hereby amend Proclamation 5 of 1988 by the
1988 deur die vervanging van die Bylae daarvan met die           substitution for the Schedule to that Proclamation of the
Bylae hiervan.                               Schedule to this Proclamation.
 Gegee onder my Hand en die Seel van die Repubiiek van           Given under my Hand and the Seal of the Republic of
Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Agt-en-twmtigste dag         South Africa at Cape Town this Twenty-eighth day of June,
van Junie Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.              One thousand Nine hundred and Eighty-eight.
P. W. BOTHA,                                P. W. BOTHA,
Staatspresident.                              State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:                 By Order of the State President-in-Cabinet:
J. C. HEUNIS,                               J.C . HEUNIS,
Minister van die Kabinet.                         Minister of the Cabinet.
                BYLAE                                 SCHEDULE
         GEKLEURDE GROEP
                                              COLOURED GROUP
 ’n Gedeelte van die Restant van die plaas Philippolis 143
volgens LG-kaart 1071/1987.                         A portion of the Remainder of the farm Philippolis 143
                                      vide SG Diagram 1071/1987.


No. 126,1988
                                      No. 126,1988
DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DIE
WYSIGINGSWET OP DIE UITBREIDING VAN DIE                  DATE OF COMMENCEMENT OF THE BORDERS OF
GRENSE VAN BEPAALDE STATE, 1988.                      PARTICULAR STATES EXTENTION AMENDMENT
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 4 van die        ACT, 1988.
Wysigingswet op die Uitbreiding van die Grense van Be-            Under the powers vested in me by section 4 of the Bor­
paalde State, 1988 (Wet 59 van 1988), bepaal ek 11 Augus­         ders of Particular States Extension Amendment Act, 1988
tus 1988 as die datum waarop genoemde Wet, in werking           (Act 59 of 1988), I fix 11 August 1988 as the date on which
tree.                                   the said Act shall come into operation.
 94 J —1                                                         11442— 1

Page 2
Download full gazette PDF