A Laws.Africa project
5 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-05 number 11444

Partners

Download PDF (14.3 MB)
Page 1
                                             R E P U B L IE K                             R E P U B L IC
                                                                                                                        <S G 5 <3r
                                                 VAN                                           OF
                                           S U ID - A F R IK A                        S O U T H A F R IC A
                            Staatskoerant
                         Government Gazette
                                                            Verkoopprys • Selling price
                                                           (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                                               Plaaslik 50c       Local
      As 'n N uusblad b y die Poskantoor Ceregistreer      Buitelands 70c Other countries        Registered at the post office as a Newspaper
                                                                  Posvry • Post free
    Vol. 278                                            PRETORIA, 5 A U G U STl* 198g                                         No. 11444

                            ALGEMENE KENNISGEWINGS • GENERAL NOTICES
             (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES) • (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS)

                                           M A A T S K A P P Y E • C O M PA N IE S
                                            KENNISGEWING 543 VAN 1988
                                  DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
                 KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET 61 VAN 1973)
      Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskap-
  ye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name, verminderings van
E apitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
      Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelik-
heid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrateur van Maatskappye.                                                   NOTICE 543 OF 1988
                                     DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
                       NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
      The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration
of changes of name, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of capital and dissolutions are
published for general information.
      No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors
and omissions or the consequences thereof.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrar of Companies.
                                    INLYW ING VAN M AATSKAPPYE/INCORPORATION O F COM PANIES
   Nu we maatskappye en omskeppings ran beslote korporasies in maatskappye/New companies and conversions from close corporations into
                                                                    companies’
(Nommer, noam, adres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasie-naam en nommerINumber, name, address, *main object, share
                                               capital and previous close corporation name and number)
* Besigheid: Kodes/Business: Codes
 1:    Landbou, jag, bosbou en vissery/Agriculture, hunting, forestry and fishing.
 2:    Mynwese en steengroefwerk/Mining and quarrying.
 3:    Fabriekswese/Manufacturing.
 4:    Elektrisiteit, gas en water/Electricity, gas and water.
 5:    Konstruksie/Construction.
 6:    Groot- en kleinhandel en verversings- en akkommodasiedienste/Wholesale and retail trade and catering and accommodation services.
 7:    Vervoer, opberging en kommunikasie/Transport, storage and communication.
 8:    Finansiering, versekering, vaste eiendom en besigheidsdienste/Financing, insurance, real estate and business services.
 9:    Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste/Community, social and personal services.
10:    Bedrywighede nie voldoende omskryf nie/Activities not adequately defined.

    945—A                                                                                                                                 11444— 1

Page 2
Download full gazette PDF