A Laws.Africa project
5 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-05 number 11445

Partners

Download PDF (65.5 MB)
Page 1
                        REPUBLIEK                   REPUBLIC
                         VAN                      OF
                       SUID-AFRIKA                  SOUTH AFRICA
               Staatskoerant
             Government Gazette
                                Verkoopprys • Selling price
                                (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                  Plaaslik  50c   Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer       Buitelands 70c Other countries      Registered at the post office as a Newspaper
                                   Posvry • Post free  Vol. 278                        PRETORIA, 5 AUGUST0 8 1988                           No. 11445
               AANSOEKE OM OPENBARE PADVERVOERPERMITTE
   Die onderstaande aansoeke om openbare padvervoerpermitte, met aanduiding van (1) verwysingsnommer en die plek
waar die aansoeker sy besigheid wil bedryf, (2) naam van aansoeker en die aard van die aansoek, (3) die aantal en tipe
voertuie, (4) die aard van die voorgenome padvervoer, en (5) plekke waartussen en roetes waaroor o f gebied waarin die
voorgestelde vervoer sal plaasvind, word kragtens die bepalings van artikel 14 (1) van die Wet op Padvervoer, 1977 (Wet
74 van 1977), gepubliseer.
   Ingevolge regulasie 4 van die Padvervoerregulasies, 1977, moet skriftelike vertoe ter ondersteuning o f bestryding van
hierdie aansoeke in viervoud binne 21 (een-en-twintig) dae vanaf die datum van hierdie publikasie aan die aangeduide
adres gerig word.

              APPLICATIONS FOR PUBLIC ROAD CARRIER PERMITS
   The undermentioned applications for public road carrier permits indicating (1) reference number and place where the
applicant intends to conduct his business, (2) name of applicant and the nature o f the application, (3) number and type of
vehicles, (4) nature o f the proposed road transportation, and (5) points between and routes over or area within which the
proposed conveyance is to be effected, are published in terms o f section 14 (1) o f the Road Transportation Act, 1977 (Act
74 of 1977).
   Written representations, supporting or opposing these applications must be submitted in terms of regulation 4 o f the
Road Transportation Regulations, 1977, in quadruplicate, to address indicated, within 21 (twenty-one) days from the date
of this publication.


                            OOS-LONDEN . EAST LONDON
   Adres waarheen vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Plaaslike Pad vervoerraad, Privaatsak X9009, Oos-Londen, 5200.
  Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag X9009, East London,
5200.
   Alle tydtafels en tarieflyste ter insae by Plaaslike Raad se kantore.
   All time-tables and tariff lists for inspection at Local Board’s offices.
   OP 471 QUEENSTOWN. (2) L M Ndodana, Queenstown/New Application. (3) Black and Coloured persons on a particular bus route and their
personal effects. (5) The daily conveyance of persons between Queenstown and Dordrecht.
   OP 619 ZWELITSHA POST OFFICE. (2) S N Moni, Zwelitsha/New Application. (3) One 15 Seater Mini Bus. (4) Non-White taxi persons and
their personal effects. (5) Within that portion of a radius of 35 (thirty five) kilometres from Zwelitsha Post Office, Republic of Ciskei, that falls within the
R S A.
   O P 620 DIMBAZA POST OFFICE. (2) F F Mxutu, Kwa Dimbaza/New Application. (3) One 15 Seater Mini Bus : to be acquired. (4) Non-White
taxi persons and their personal effects. (5) Within that portion of a radius of 35 (thirty five) kilometres from Dimbaza Post Office, Republic of Ciskei,
which falls within the R S A.
   OP 623 DIMBAZA. (2) N S Manyanesa, Kwa DimbazafTransfer from L G Swartbooi. (3) One 8 Seater Combi. (4) Black taxi persons and their
personal effects. (5) Within a radius of 20 (twenty) kilometres of place of residence at Dimbaza which falls within the R S A.
   OP 628 ZWELITSHA POST OFFICE. (2) A M Mayekiso, King Williams Town/Replacement above 20%. (3) One 15 Seater Combi. (4) Black
and Coloured taxi persons and their personal effects. (5) Within that portion of a radius of 35 (thirty five) kilometres from Zwelitsha Post Office, which
falls outside the Ciskei.
   OP 634 EAST LONDON G P O. (2) M Mona, Mdantsane/Transfer from N E Rubushe. (3) One 6 Seater Motor Car. (4) Non-White taxi persons
and their personal effects. (5) Within a radius of 50 (fifty) kilometres from G P O at East London.
  947— A                                                                    11445— 1

Page 2
Download full gazette PDF