A Laws.Africa project
12 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-12 number 11453

Partners

Download PDF (178.0 MB)
Page 1
                     R E P U B L IE K                        R E P U B L IC
                       V A N                             O F
                    S U ID -A F R IK A                   S O U T H A F R IC A
             Staatskoerant
            Government Gazette
                              V e rk o o p p ry s • S e llin g p rice
                            (A V B u itg e s lu it/G S T e x c lu d e d )

                              P laaslik    50c  Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer   B uitelan ds 7 0 c O th e r co un tries         Registered at the post office as a Newspaper
                                  Posvry • Post free

                                                                               J
  Vol. 278                    PRETORIA, 12 ™             U   S     19g8               No. 11453

            PROKLAMASIE                                         PROCLAMATION
             van die                                         by the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika                    State President o f the Republic o f South Africa
N o . 1 2 7 ,1 9 8 8                                N o . 1 2 7 ,1 9 8 8
OORGANG VAN SEKERE GROND IN DIE DISTRIK                      PASSING OF CERTAIN LAND IN THE DISTRICT OF
KING WILLIAM’S TOWN IN DIE PROVINSIE DIE                      KING WILLIAM’S TOWN IN THE PROVINCE OF THE
KAAP DIE GOEIE HOOP NA DIE REPUBLIEK CISKEI                    CAPE OF GOOD HOPE TO THE REPUBLIC OF CISKEI
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 1 van die              Under the powers vested in me by section 1 o f the Bord­
Wet op die Uitbreiding van die Grense van Bepaalde State,             ers o f Particular States Extension Act, 1980 (Act 2 of
1980 (Wet 2 van 1980), bepaal ek hierby dat die grond in              1980), I hereby determine that the land defined in the ac­
bygaande Bylae omskryf, gelee in die distrik King Wil­               companying Schedule, situated in the District of King Wil­
liam’s Town in die provinsie die Kaap die Goeie Hoop, met             liam’s Town in the Province of the Cape o f Good Hope,
ingang van 12 Augustus 1988 ophou om deel van die Re­               shall, with effect from 12 August 1988, cease to be part of
publiek van Suid-Afrika te wees en deel te word van die              the Republic o f South Africa and shall become part of the
Republiek Ciskei.                                 Republic of Ciskei.
  Gegee ondei my Hand en die Seel van die Republiek van               Given under my Hand and the Seal of the Republic of
Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Eerste dag van Augus­             South Africa at Pretoria this First day of August, One thou­
tus Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.                     sand Nine hundred and Eighty-eight.
P. W. BOTHA,                                    P. W. BOTHA,
Staatspresident.                                  State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:                     By Order o f the State President-in-Cabinet:
G. V A N N . VILJOEN,                               G. VAN N. VILJOEN,
Minister van die Kabinet.                             Minister o f the Cabinet.
               BYLAE                                            SC H ED U LE
     PROVINSIE DIE KAAP DIE GOEIE HOOP                          PROVINCE OF THE CAPE OF GOOD HOPE
 Distrik King William’s Town                            District of King William’s Town
  Die gebiedsoos volg omskryf:                            The area comprising the following:
  Van die noordelikste baken van die plaas Peeltonrail                From the northernmost beacon o f the farm Peeltonrail
2137, administratiewe distrik King William’s Town, aan               2137, Administrative District of King William’s Town, on
die intemasionale grens tussen die Republiek van Suid-               the international boundary between the Republic of South
Afrika en die Republiek Ciskei; daarvandaan suidwes-                Africa and the Republic of Ciskei; thence south-westwards,
waarts, suidooswaarts en algemeen suidweswaarts met die              south-eastwards and generally south-westwards along the
grense van die volgende plase langs sodat hulle uit hierdie            boundaries of the following farms so as to exclude them
gebied uitgesluit word: Plaas 1827, Plaas 1824 en Plaas              from this area: Farm 1827, Farm 1824 and Farm 1868 to the
1868 tot by die noordelikste baken van Plaas 2140, aan die             northernmost beacon o f Farm 2140 on the international
intemasionale grens tussen die Republiek van Suid-Afrika              boundary between the Republic of South Africa and the
en die Republiek Ciskei; daarvandaan noordwaarts en alge­             Republic of Ciskei; thence northwards and generally north­
meen noordooswaarts met genoemde intemasionale grens                eastwards along the said international boundary to the nor­
langs tot by die noordelikste baken van die plaas Peeltonrail           thernmost beacon o f the farm Peeltonrail 2137, the point of
2137, die beginpunt.                                beginning.
  951— 1                                                                     11453— 1

Page 2
Download full gazette PDF