A Laws.Africa project
12 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-12 number 11455

Partners

Download PDF (16.9 MB)
Page 1
                                                               & us- 6
                       R E P U B L IE K              R E P U B L IC
                         VAN                     OF
                      S U ID - A F R IK A            S O U T H A F R IC A
              Staatskoerant
            Government Gazette
                              Verkoopprys • Selling price
                              (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                Plaaslik 50c    Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer    Buitelands 70c Other countries    Registered at the post office as a Newspaper
                                 Posvry • Post free
 Vol. 278                      PRETORIA,    12 ^UGUST       1988               No. 11455
              ALGEMENE KENNISGEWINGS • GENERAL NOTICES
       (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES) • (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS)

                     MAATSKAPPYE • COMPANIES
                       KENNISGEWING 561 VAN 1988
                    DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
        KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET 61 VAN 1973)
   Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskap-
pye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiev? - dine, verminderings van
kapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
   Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee rie en geen verantwoordelik-
heid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrateur van Maatskappye.

                          NOTICE 561 OF 1988
                      DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
            NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration
of changes of name, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of capital and dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors
and omissions or the consequences thereof.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrar of Companies.
                  INLYW ING VAN MAATSKAPPYE/INCORPORATION O F COM PANIES
  Nuwe maatskappye en omskeppings van beslote korporasies in maatskappye/New companies and conversions from close corporations into
                                   companies
(Nommer, naam, adres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasie-naam en nommerINumber, name, address, *main object, share
                       capital and previous close corporation name and number)
* Besigheid: Kodes/Business: Codes
 1: Landbou, jag, bosbou en vissery/Agriculture, hunting, forestry and fishing.
 2:  Mynwese en steengroefwerk/Mining and quarrying.
 3:  Fabriekswese/Manufacturing.
 4:  Elektrisiteit, gas en water/Electricity, gas and water.
 5:  Konstruksie/Construction.
 6:  Groot- en kleinhandel en verversings- en akkommodasiedienste/Wholesale and retail trade and catering and accommodation services.
 7:  Vervoer. opberging en kommunikasie/Transport, storage and communication.
 8:  Finansiering, versekering, vaste eiendom en besigheidsdienste/Financing, insurance, real estate and business services.
 9:  Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste/Community, social and personal services.
10:  Bedrywighede nie voldoende omskryf nie/Activities not adequately defined.

 954— A                                                               11455— 1

Page 2
Download full gazette PDF