A Laws.Africa project
12 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-12 number 11470

Partners

Download PDF (3.3 MB)
Page 1
                                                                     < •}
                                                              t*8 e.
                    R E P U B L IE K
                      VAN
                   S U I D - A F R IK A
                                          R E P U B L IC
                                            OF
                                        S O U T H A F R IC A
                                                            i6m
           Staatskoerant
          Government Gazette
                            Verkoopprys • Selling price
                           (AVB uitgesluit/GST excluded)
                             Plaaslik50c    Local
 As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer    Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                               Posvry • Post free                              10 AUGUSTUS 1Q88
 Vol. 278
                         DDCTADIA
                         PRETORIA, 12 AUGUST  1*88                      No. 11470

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                              GOVERNMENT NOTICE

      SUID-AFRIKAANSE POLISIE                           SOUTH AFRICAN POLICE
No. 1668                   12 Augustus 1988     No. 1668                     12 August 1988
    WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                         PUBLIC SAFETY ACT, 1953
    BEVELE KRAGTENS DIE VEILIGHEIDS-                  ORDERS UNDER THE SECURITY EMERGENCY
        NOODREGULASIES, 1988                            REGULATIONS, 1988
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 10 van        Under the powers vested in me by regulation 10 of the
die Veiligheidsnoodregulasies, 1988, reik ek, Ernest Ste­        Security Emergency Regulations, 1988, I, Ernest Stephen
phen SCHNETLER, Afdelingskommissaris van die Suid-           SCHNETLER, Divisional Commissioner of the South Afri­
Afrikaanse Polisie vir die Afdeling Witwatersrand, hierby        can Police for the Witwatersrand Division, hereby issue the
die bevele in die Bylae uiteengesit uit.                orders set out in the Schedule.
E. S. SCHNETLER,
                                    E. S. SCHNETLER,
Afdelingskommissaris: Witwatersrand.
                                    Divisional Commissioner: Witwatersrand.
              BYLAE
                                                 SCHEDULE
Woordomskrywing
                                     Definitions
  1.   In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk,
het ’n woord of uitdrukking waaraan in die Veiligheids­      1.   In this Schedule, unless the context otherwise indi­
noodregulasies, 1988, ’n betekenis geheg is ’n ooreenstem-   cates, any word or expression to which a meaning has been
mende betekenis, en beteken—                  assigned in the Security Emergency Regulations, 1988, has
                                a corresponding meaning, and—
   “ aangewese gebied” in die landdrosdistrik van Rand-
 burg die gebied bekend as Alexandra, soos afgebaken en       “ ceremonial gathering” , in relation to the burial of
 omskryf in Goewermentskennisgewings 9 van 24 Janua-       Tsakane Patrick BALOYI, means any gathering asso­
 rie 1964, 64 van 22 Maart 1968, 1616 van 17 September      ciated with the burial, including any memorial service,
  1971, 1830 van 8 Oktober 1971 en 1656 van 15 Augustus      commemorative service or any other service held in con­
  1980;                              nection with the burial, and also a funeral procession;
   “ Afdelingskommissaris” die Afdelingskommissaris        “ designated area” means in the Magisterial District of
  van die Suid-Afrikaanse Polisie vir die Afdeling Witwa­     Randburg, the area known as Alexandra, as demarcated
  tersrand;                            and described in Government Notices 9 of 24 January
   “ begrafnis” ’n byeenkoms wat gehou word by die graf     1964, 64 of 22 March 1968, 1616 of 17 September 1971,
  van Tsakane Patrick BALOYI;                   1830 of 8 October 1971 and 1656 of 15 August 1980;
   “ seremoniele byeenkoms” met betrekking tot die ter-      “ Divisional Commissioner” means the Divisional
  aardebestelling van Tsakane Patrick BALOYI, enige        Commissioner of the South African Police for the Witwa­
  byeenkoms wat met die teraardebestelling gepaard gaan,     tersrand Division;
  met inbegrip van enige roudiens, gedenkdiens of ander
  diens wat gehou word in verband met die teraardebestel­      “ funeral” means a gathering held at the grave of Tsa­
  ling, en ook ’n begrafnisstoet.                 kane Patrick BALOYI.
  990— A                                                    11470— 1

Page 2
Download full gazette PDF