A Laws.Africa project
18 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-18 number 11478

Partners

Download PDF (3.1 MB)
Page 1
                                                             Er fe S G r-
                                                              S • < ^ S °j

                                                    i
                                                    . 3 0 AUv
                                                    IL           T
                   REPUBLIEK                REPUBLIC
                     VAN                   OF
                   SUID-AFRIKA              SO U TH AFRICA
            Staatskoerant
          Government Gazette
                          Verkoopprys * Selling price
                          (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Plaaslik 50c    Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer  Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                             Posvry • Post free


                        DDCTflDIA 1C AUGUSTUS 1QOO
 Vol. 278                   PRETORIA, 18 a u g u s j                      No. 11478
   GOEWERMENTSKENNISGEWING                            GOVERNMENT NOTICE

      SUID-AFRIKAANSE POLISIE                         SOUTH AFRICAN POLICE
No. 1710                   18 Augustus 1988    No. 1710                     18 August 1988
    WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                       PUBLIC SAFETY ACT, 1953

    BEVELE KRAGTENS DIE VEILIGHEIDS-                 ORDERS UNDER THE SECURITY EMERGENCY
        NOODREGULASIES, 1988                       REGULATIONS, 1988
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 10 van       Under the powers vested in me by regulation 10 of the
die Veiligheidsnoodregulasies, 1988, reik ek, Johannes        Security Emergency Regulations, 1988, I, Johannes Hen­
Hendrik STEYN, Afdelingskommissaris van die Suid-Afri-        drik STEYN, Divisional Commissioner of the South Afri­
kaanse Polisie vir die afdeling Suidwestelike Distrikte,       can Police for the South Western Districts Division, hereby
hierby die bevele in die Bylae uiteengesit uit.           issue the orders set out in the Schedule.
J. H. STEYN,                             J. H. STEYN,
Afdelingskommissaris: Suidwestelike Distrikte.            Divisional Commissioner: South Western Districts.

              BYLAE                               SCHEDULE
Woordomskrywing                            Definitions
  1.   In 'nierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, 1.    In this Schedule, unless the context otherwise indi­
het ’n woord of uitdrukking waaraan in die Veiligheids­ cates, any word or expression to which a meaning has been
noodregulasies, 1988, ’n betekenis geheg is ’n ooreenstem- assigned in the Security Emergency Regulations, 1988, has
mende betekenis, en beteken—                  a corresponding meaning, and—
   “ aangewese gebied” die landdrosdistrikte van
                                   “ ceremonial gathering” , in relation to the burial of
  Knysna, George, Mosselbaai enOudtshoom;
                                  Freddie BOSCH, means any gathering associated with
   “ Afdelingskommissaris” die Afdelingskommissaris       the burial, including any memorial service, commemora­
  van die Suid-Afrikaanse Polisie vir die Afdeling        tive service or any other service held in connection with
  Suidwestelike Distrikte;                    the burial, and also a funeral procession;
   “ begrafnis” ’n byeenkoms wat gehou word by die graf      “ designated area” means the Magisterial Districts of
  van Freddie BOSCH;                       Knysna, George, Mossel Bay and Oudtshoom;
   “ seremoniele byeenkoms” , met betrekking tot die ter-     “ Divisional Commissioner” means the Divisional
  aardebestelling van Freddie BOSCH, enige byeenkoms       Commissioner of the South African Police for the South
  wat met die teraardebestelling gepaard gaan, met inbe-     Western Districts Division;
  grip van ’n roudiens, gedenkdiens of ander diens wat
  gehou word in verband met die teraardebestelling, en ook      “ funeral” means a gathering held at the grave of Fred­
  ’n begrafnisstoet.                       die BOSCH.
  998— A                                                    11478— 1

Page 2
Download full gazette PDF