A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 11467

Partners

Download PDF (17.3 MB)
Page 1
                    R E P U B L IE K
                       VAN
                                           R E P U B L IC
                                             OF
                                                                   Si
                    SUID-AFR1KA                S O U T H A F R IC A
            Staatskoerant
          Government Gazette
                            Verkoopprys • Selling price
                            (AVB uitgesluit/GST excluded)
                              Plaaslik 50c    Local
 As 'n N uusblad b y d ie Poskantoor Ceregistreer   Buitelands 70c O ther countries   Registered at the post office as a N ewspaper
                               Posvry • Post free Vol. 278                      PRETORIA, 19 AUGUSTUS 1988                     No. 11467

             ALGEMENE KENNISGEWINGS • GENERAL NOTICES
      (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES) • (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS)

                    M A A T S K A P P Y E • C O M PA N IE S
                      KENNISGEWING 573 VAN 1988
                 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
        KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET 61 VAN 1973)
   Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskap-
pye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewc name, verminderings van
kapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
   Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelik-
heid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrateur van Maatskappye.

                          NOTICE 573 OF 1988
                   DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
            NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration
of changes of name, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of capital and dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors
and omissions or the consequences thereof.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrar of Companies.
                 INLYW ING VAN MAATSKAPPYE/INCORPORATION O F COM PANIES
  Nu we maatskappye en omskeppings van beslote korporasies in maatskappye/New companies and conversions from close corporations into
                                companies
(Nommer, naam, adres, *hoofdoelstelling, aandelekapilaal en vorige beslote korporasie-naam en nommerINumber, name, address, *main object, share
                         capital and previous close corporation name and number)
* Besigheid: Kodes/Business: Codes
 1: Landbou, jag, bosbouen vissery/Agriculture, hunting, forestry and fishing.
 2: Mynwese en steengroefwerk/Mining and quarrying.
 3: Fabriekswese/Manufacturing.
 4: Elektrisiteit, gas en water/Electricity, gas and water.
 5: Konstruksie/Constroction.
 6: Groot- en kleinhandel en verversings- en akkommodasiedienste/Wholesale and retail trade and catering and accommodation services.
 7: Vervoer, opberging en kommunikasie/Transport, storage and communication.
 8: Finansiering, versekering, vaste eiendom en besigheidsdienste/Financing, insurance, real estate and business services.
 9: Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste/Community, social and personal services.
10: Bedrywighede nie voldoende omskryf nie/Activities not adequately defined.


 969— A                                                             11467— 1

Page 2
Download full gazette PDF