A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 11468

Partners

Download PDF (59.3 MB)
Page 1
                      REPUBLIEK                 REPUBLIC                  £. SS*)
                        VAN                    OF
                      SUID-AFRIKA               SOUTH AFRICA                2 6 AUG   .ydd


             Staatskoerant
            Government Gazette
                              Verkoopprys • Selling price
                              (AVB uitgesluit/GST excluded)
                               Plaaslik  50c   Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer     Buitelands 70c Other countries    Registered at the post office as a Newspaper
                                 Posvry • Post free Vol. 278                      PRETORIA, 19 AUGUSTUS 1988                         No. 11468

              AANSOEKE OM OPENBARE PADVERVOERPERMITTE
   Die onderstaande aansoeke om openbare padvervoerpermitte, met aanduiding van (1) verwysingsnommer en die plek
waar die aansoeker sy besigheid wil bedryf, (2) naam van aansoeker en die aard van die aansoek, (3) die aantal en tipe
voertuie, (4) die aard van die voorgenome padvervoer, en (5) plekke waartussen en roetes waaroor of gebied waarin die
voorgestelde vervoer sal plaasvind, word kragtens die bepalings van artikel 14 (1) van die Wet op Padvervoer, 1977 (Wet
74 van 1977), gepubliseer.
   Ingevolge regulasie 4 van die Padvervoerregulasies, 1977, moet skriftelike vertoe ter ondersteuning of bestryding van
hierdie aansoeke in viervoud binne 21 (een-en-twintig) dae vanaf die datum van hierdie publikasie aan die aangeduide
adres gerig word.
             APPLICATIONS FOR PUBLIC ROAD CARRIER PERMITS
   The undermentioned applications for public road carrier permits indicating (1) reference number and place where the
applicant intends to conduct his business, (2) name of applicant and the nature of the application, (3) number and type of
vehicles, (4) nature of the proposed road transportation, and (5) points between and routes over or area within which the
proposed conveyance is to be effected, are published in terms of section 14 (1) of the Road Transportation Act, 1977 (Act
74 of 1977).
   Written representations, supporting or opposing these applications must be submitted in terms of regulation 4 of the
Road Transportation Regulations, 1977, in quadruplicate, to address indicated, within 21 (twenty-one) days from the date
of this publication.
                                   KIMBERLEY
  Adres waarheen vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Plaaslike Padvervoerraad, Privaatsak X5019, Kimberley, 8300.
  Addres to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag XS019, Kimberley,
8300.
  Alle tydtafels en tarieflyste ter insae by Plaaslike Raad se kantore.
  All time-tables and tariff lists for inspection at Local Board’s offices.
  OP 261— POSTMASBURG/KIMBERLEY/GRIEKWASTAD/KATHU/KURUMAN. (2) Lucas Iodine Majama, Postmasburg/New Application
(Additional vehicle with new authority). (3)1 x 9+driver Combi CEV 8899. (4) Non-White taxipassengers and their personal effects. (5) From
Postmasburg to Kimberley, Griekwastad, Kathu and Kuruman and back to Postmasburg. (Vehicle to be stationed at front of Mimosa Off-Sales,
Postmasburg).
   OP 272—VRYBURG. (2) George Mosiapoa, Vryburg/New Application. (3) 1 x 15+driver Combi YBM 1717. (4) Black organised parties and
their personal effects. (5) From 40 Matimba Street, Vryburg to points within a radius of 150 km from G.P.O. Vryburg.
  OP 273— VRYBURG. (2) George Mosiapoa, Vryburg/New Application. (3) 1 x 15+driver Combi CCS 11. (4) Black taxipassengers and their
personal effects. (5) (i) Between Vryburg town and Bantu Residences, Vryburg. (ii) Within a radius o f 50 km from G.P.O . Vryburg. (Vehicle to be
stationed at comer of Moffat Street and Market Street, Vryburg).
   OP 274— KIMBERLEY. (2) Andries Kouter, Kimberley/New Application. (3) 1 X 14+driver Combi to be purchased. (4) Non-White
taxipassengers and their personal effects. (5) Within a radius of 50 km from G.P.O. Kimberley. (Vehicle to be stationed at Coloured Taxi Rank, Market
Square, Kimberley).
   OP 275— HARTSWATER. (2) Atlholang F. Gaokumelwe, Taung/New Application. (Additional vehicle with new authority). (3) 1 x 15+driver
Combi YBM 6027. (4) Black and Coloured taxipassengers and their personal effects. (5) Through the nearest border line en route from Hartswater to
points within the Republic of South Africa which falls within a radius of 350 km from Hartswater and return from points within the Republic of South
Africa which falls within a radius of 350 km from Hartswater through the nearest border line en route to Hartswater.
  971—A                                                               11468— 1

Page 2
Download full gazette PDF