A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 11469

Partners

Download PDF (2.9 MB)
Page 1
              Staatskoerant
            Government Gazette
                                      Verkoopprys • Selling price
                                      (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                       Plaaslik    50c Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer            Buitelands 70c Other countries             Registered at the post office as a Newspaper
                                         Posvry • Post free                                                 AUGUSTUS
  Vol. 278                            PRETORIA, 19
                                                 AUGUST
                                                     1988                               No. 11469

   GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                                              GOVERNMENT NOTICES

  DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE                                             DEPARTMENT OF HOME
        SAKE                                                      AFFAIRS
No. 1711                            19 Augustus 1988           No. 1711                                  19 August 1988
 PUBLIKASIES OF VOORWERPE.—VOORWAARDES                                 PUBLICATIONS OR OBJECTS.—CONDITIONS
  ’n Komitee van Publikasies het kragtens artikel 15 (2)                       A Committee of Publications has decided under section
van die Wet op Publikasies, 1974 (die Wet), beslis dat die                     15 (2) of the Publications Act, 1974 (the Act), that the
ondergenoemde publikasie nie binne die bedoeling van arti­                     undermentioned publication is not undesirable within the
kel 47 (2) van die Wet ongewens is nie onderhewig aan die                      meaning of section 47 (2) of the Act, subject to the condi­
voorwaarde dat die publikasie op die gewone wyse slegs in                      tion that the publication is confined to be made available in
pligslewerings en universiteitsbiblioteke beskikbaar gestel                     the normal manner in legal deposit and university libraries
mag word:                                              only:

 Inskrywing No.           Publikasie of voorwerp                      Stay wer of voortbringer                   Inskrywing geskrap
  Entry No.             Publication or object                       Author or producer                       Entry deleted

P88/08/24...........  L enin on R e lig io n .......................................   V. I. Lenin..............................................   InGK./G.N. 921, ged./dd 15/6/62.
No. 1712                            19 Augustus 1988          No. 1712                                  19 August 1988
 PUBLIKASIES OF VOORWERPE.—ONGEWENSTE                                PUBLICATIONS OR OBJECTS.— UNDESIRABLE
      PUBLIKASIES OF VOORWERPE                                       PUBLICATIONS OR OBJECTS
  ’n Komitee bedoel in artikel 4 van die Wet op Publika­                       A Committee referred to in section 4 of the Publications
sies, 1974 (die Wet), het kragtens artikel 11 (2) van die Wet                    Act, 1974 (the Act), has decided under section 11 (2) of the
beslis dat die ondergenoemde publikasies of voorwerpe                        Act that the undermentioned publications or objects are
ongewens is binne die bedoeling van artikel 47 (2) van die                     undesirable within the meaning of section 47 (2) of the Act:
Wet:
                                            LYS/LIST P43/88

 Instaywing No.             Publikasies of voorwerpe                            Sktywer of voortbringer                 Artikel 47 (2)
   Entry No.               Publications or objects                             Author or producer                   Section 47 (2)

PRR/OR/S1                                                                                       (e)
             (Kleefseel/Sticker)
PRR/OR/5?       R esist A rm y Service! South A frica n T roops O ut                                                      (e)
             o f N am ibia N ow (Kleefseel/Sticker)
P88/07/70...........  T he She C om plete G uide to S ex an d L o vin g ........          Dr David Delvin.........................................................     (a)
P88/07/85...........  T he A r t o f E rotic M assage .....................................     Dr Andrew Yorke......................................................       (a)

  999— A                                                                                     11469— 1

Page 2
Download full gazette PDF