A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 11479

Partners

Download PDF (3.3 MB)
Page 1
                    REPUBLIEK               REPUBLIC
                     VAN
                   SUID-AFRIKA
                                         OF
                                      SOUTH AFRICA
                                                      I 3 0 AUG=i.


            Staatskoerant
          Government Gazette
                          Verkoopprys • Selling price
                          (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Plaaslik 50c    Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer  Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                             Posvry • Post free Vol. 278                   PRETORIA, 19 AUGUSTUS 1988                     No. 11479
   GOEWERMENTSKENNISGEWING                            GOVERNMENT NOTICE

      SUID-AFRIKAANSE POLISIE                         SOUTH AFRICAN POLICE
                                  No. 1724                     19 August 1988
No. 1724                   19 Augustus 1988
                                           PUBLIC SAFETY ACT, 1953
     WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953
                                    ORDERS UNDER THE SECURITY EMERGENCY
                                            REGULATIONS, 1988
    BEVELE KRAGTENS DIE VEILIGHEIDS-
      NOODREGULASIES, 1988                    Under the powers vested in me by regulation 10 of the
                                  Security Emergency Regulations, 1988, I, Johannes Jaco­
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 10 van     bus VIKTOR, Divisional Commissioner of the South Afri­
die Veiligheidsnoodregulasies, 1988, reik ek, Johannes Ja­     can Police for the Soweto Division, hereby issue the orders
cobus VIKTOR, Afdelingskommissaris van die Suid-Afri-        set out in the Schedule.
kaanse Polisie vir die Afdeling Soweto, hierby die bevele in
die Bylae uiteengesit uit.                     J. J. VIKTOR,
                                  Divisional Commissioner: Soweto.
J. J. VIKTOR,                                         SCHEDULE
Afdelingskommissaris: Soweto.
                                   Definitions
                                 1.    In this Schedule, unless the context otherwise indi­
              BYLAE               cates, any word or expression to which a meaning has been
                                assigned in the Security Emergency Regulations, 1988, has
 Woordomskrywing                        a corresponding meaning, and—
  1.   In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk,   “ ceremonial gathering” , in relation to the burial of
het ’n woord of uitdrukking waaraan in die Veiligheids­      Simon Buti MONAMETSI, means any gathering asso­
noodregulasies, 1988, ’n betekenis geheg is ’n ooreenstem-    ciated with the burial, including any memorial service,
mende betekenis, en beteken—                   commemorative service or any other service held in con­
   “ aangewese gebied” —                    nection with the burial, and also a funeral procession;
 (a) die gebiede in die landdrosdistrik van Johannesburg      “ designated area” means—
    bekend as—                        (a) the areas in the Magisterial District of Johannesburg
                                   known as—
     (i) Soweto, soos afgebaken en omskryf in
       Goewermentskennisgewing 1506 van 17 Au­           (i) Soweto, as demarcated and described in Gov­
       gustus 1956, soos gewysig;                   ernment Notice 1506 of 17 August 1956, as
                                       amended;
     (ii) Diepkloof en Meadowlands, soos afgebaken en        (ii) Diepkloof and Meadowlands, as demarcated
       omskryf in Goewermentskennisgewing 2603             and described in Government Notice 2603 of 24
       van 24 Desember 1954, soos gewysig;               December 1954, as amended;
 (b) die gebied in die landdrosdistrik van Roodepoort be­    (b) the area in the Magisterial District of Roodepoort
    kend as Dobsonville, soos afgebaken en omskryf in       known as Dobsonville, as demarcated and described
    Goewermentskennisgewing 1551 van 24 Oktober           in Government Notice 1551 of 24 October 1958, as
    1958, soos gewysig;                      amended;
   “ Afdelingskommissaris” die Afdelingskommissaris        “ Divisional Commissioner” means the Divisional
  van die Suid-Afrikaanse Polisie vir die Afdeling        Commissioner of the South African Police for the Soweto
  Soweto;                            Division;

  1— A                                                          11479— 1

Page 2
Download full gazette PDF