A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 48

Partners

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
     IRIPHABLIKI                        REPUBLIC OF
      YECISKEI                           CISKEI
     IGAZETHI                          GOVERNMENT
   YOBURHULUMENTE                          GAZETTE
Uma. 16      eBISHO       No. 48  Vol. 16        BISHO         No. 48
         19/08/88                      19/08/88     ISEBE LEMALI NOPHUHLISO            DEPARTMENT  OF FINANCE AND
         LOQOQOSHO                 ECONOMIC  DEVELOPMENT

   ISAZISO SIKARHULUMENTE SE-56            GOVERNMENT   NOTICE   No. 56

NGOKWENJENJE KUYAZISWA UKUBA UMO-       IT iS HEREBY NOTIFIED THAT THE PRESIDENT
NGAMEL! UWUVUMILE UMTHETHO OLANDE-       HAS ASSENTED TO THE FOLLOWING ACT WHICH
LAYO NOBHENGEZWAYO APHA KUSAZISWA       IS HEREBYPUBLISHED FOR GENERAL INFORM-
ULUNTU NGOKUBANZI:-                        ATION


  UMTHETHO WOLWABIWO-MALI, 1988             APPROPRIATION  ACT, 1988

  UMTHETHO  NOMBOLO   2 WOWE-1988            ACT  No. 2 OF 1988

Page 2
Download full gazette PDF