A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 56

Partners

Download PDF (607.0 KB)
Page 1
     IRIPHABLIKI                           REPUBLIC    OF
      YECISKEIi                              CISKEI
      IGAZETHI                            GOVERNMENT
   YOBURHULUMENTE                             GAZETTE
Uma. 16      eBISHO         No. 56  Vol. 16         BISHO        No. 56'
         19/08/88                        19/08/88


ISEBE LEMFUNDO                        DEPARTMENT   OF EDUCATION

   ISAZISO SIKARHULUMENTE    SE-64           GOVERNMENT   NOTICE  No. 64

NGOKWENJENJE  KUYAZISWA UKUBA UMO-        IT IS HEREBY NOTIFIED THAT THE PRESIDENT
NGAMEL! UWUVUMILE. UMTHETHO OLANDE-         HAS ASSENTED TO THE FOLLOWING ACT WHICH:
LAYO NOBHENGEZWAYO APHA KUSAZISWA          IS HEREBYPUBLISHED FOR GENERAL INFORM-
ULUNTU NGOKUBANZI:-                         ’ ATION


   UMTHETHO   OSISIHLOMELO  WETEK-           TECHNIKON  AMENDMENT   ACT,
        NIKHONI, 1988                       1988

  UMTHETHO   NOMBOLO   10 WOWE-1988
                                 ACT No. 10 OF 1988

Page 2
Download full gazette PDF