A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 57

Partners

Download PDF (516.3 KB)
Page 1
        IRIPHABLIKI                         REPUBLIC OF
        YECISKEI                            CISKEI
     IGAZETHI                              GOVERNMENT
   YOBURHULUMENTE                              GAZETTE
Uma. 16  |        eBISHO        No. 57  Vol. 16       BISHO         No. 57 —
     !    _   19/08/88                     19/08/88


ISEBE LEMFUNDO                          DEPARTMENT OF EDUCATION

   ISAZISO SIKARHULUMENTE SE-65                GOVERNMENT  NOTICE No. 65
     |
NGOKWENJENJE KUYAZISWA UKUBA UMO-           IT 1S HEREBY NOTIFIED THAT THE PRESIDENT
NGAMELI UWUVUMILE UMTHETHO OLANDE-           HAS ASSENTED TO THE FOLLOWING ACT WHICH
LAYO NOBHENGEZWAYO APHA KUSAZISWA            iS HEREBYPUBLISHED FOR GENERAL INFORM-
ULUNTU NGOKUBANZI:-                            ATION
     ||
 UMTHETHO    OSISIHLOMELO WEMFUNDO,             EDUCATION AMENDMENT   ACT,
    |        1988                         1988

  UMTHETHO      NOMBOLO   11 WOWE-1988
                                   ACT No. 11 OF 1988

Page 2
Download full gazette PDF