A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 63

Partners

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
     IRIPHABLIKI                          REPUBLIC OF
      YECISKEI                            CISKEI
       iGAZETHI                   aN      GOVERNMENT
    YOBURHULUMENTE             1O  NE           GAZETTE
Uma. 16      eBISHO          No. 63  Vol. 16      BISHO           No. 63
         19/08/88                       19/08/88ISEBE  LOKUSETYENZISWA                    DEPARTMENT OF MANPOWER
      KWAMANDLA OLUNTU                     UTILISATION

    ISAZiSO SIKARHULUMENTE   SE-71           GOVERNMENT  NOTICE No. 71   |

NGOKWENJENJE KUYAZISWA UKUBA UMO-          iT IS HEREBY NOTIFIED THAT THE PRESIDENT
NGAMELI UWUVUMILE UMTHETHO OLANDE-          HAS ASSENTED TO THE FOLLOWING ACT WHICH
LAYO NOBHENGEZWAYO      APHA  KUSAZISWA    IS HEREBYPUBLISHED FOR GENERAL     INFORM-
ULUNTU NGOKUBANZI:-                          ATION


UMTHETHO   OSISIHLOMELO   WOBUPRENTISIL,       APPRENTICESHIP AMENDMENT     ACT.  |_|
         ' 1988                         1988

  UMTHETHO   NOMBOLO   17 WOWE-1988
                                 ACT No. 17 OF 1988

Page 2
Download full gazette PDF