A Laws.Africa project
19 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-19 number 64

Partners

Download PDF (825.0 KB)
Page 1
       IRIPHABLIKI                         REPUBLIC     OF
        YECISKEI                           CISKEI
        IGAZETHI                           GOVERNMENT
    YOBURHULUMENTE                              GAZETTE
Uma.  16 )      eBISHO         No. 64  Vol. 16        BISHO        No.'64
           19/08/88                      19/08/88


ISEBE LOKUSETYENZISWA                      DEPARTMENT OF MANPOWER
     KWAMANDLA OLUNTU                       UTILISATION

    ISAZISO  SIKARHULUMENTE   SE-72           GOVERNMENT   NOTICE No. 72

NGOKWENJENJE  KUYAZISWA  UKUBA  UMO-        IT IS HEREBY NOTIFIED THAT THE PRESIDENT
NGAMELI UWUVUMILE UMTHETHO    OLANDE-        HAS ASSENTED TO THE FOLLOWING ACT WHICH
LAYO NOBHENGEZWAYO  APHA. KUSAZISWA         IS HEREBYPUBLISHED FOR GENERAL      INFORM-
ULUNTU NGOKUBANZI:-                           ATION


 UMTHETHO OSISIHLOMELO WEINSHORENS!I          UNEMPLOYMENT INSURANCE AMENDMENT
     YOKUNGAGESHWA, 1988                    “ACT, 1988
  UMTHETHO    NOMBOLO    18 WOWE-1988
                                  ACT'No.  18 OF 1988

Page 2
Download full gazette PDF