A Laws.Africa project
22 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-22 number 11481

Partners

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
                                                       O v-r*
                  R EP U B LIEK V A N S U ID -A FR IK A
                  R EP U B LIC O F S O U T H A F R IC A
          Staatskoerant
        Government Gazette
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper
                       Verkoopprys • Selling price
                      (AVB uitgesluit/GST excluded)
                         Plaaslik 50c Local
                      Buitelands 70c Other countries
                          Posvry • Post free


                               AUGUSTUS
 Vol. 278                PRETORIA, 22
                               AUGUST
                                   1988               No. 11481

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                        GOVERNMENT NOTICE

   MINISTERIE VAN WET EN ORDE                  MINISTRY OF LAW AND ORDER
No. 1732                22 Augustus 1988    No. 1732                   22 August 1988
    WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                   PUBLIC SAFETY ACT, 1953
   BEVEL KRAGTENS DIE VEILIGHEIDSNOOD-             ORDER UNDER THE SECURITY EMERGENCY
          REGULASIES, 1988                       REGULATIONS, 1988
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 7 van    Under the powers vested in me by regulation 7 of
die Veiligheidsnoodregulasies, 1988, verbied ek, Adriaan   the Security Emergency Regulations, 1988, I, Adriaan
Johannes Vlok, Minister van Wet en Orde, hierby die      Johannes Vlok, Minister of Law and Order, hereby prohibit
organisasie END CONSCRIPTION COMMITTEE, vanaf         the organization END CONSCRIPTION COMMITTEE, as
afkondiging van hierdie bevel en behoudens regulasie 7 (4)  from publication of this order and subject to regulation 7 (4)
van gemelde regulasies, om enige bedrywighede of hande-    o f the said regulations, from carrying on or performing any
linge hoegenaamd te beoefen of te verrig.           activities or acts whatsoever.
A. J. VLOK,                          A. J. VLOK,
Minister van Wet en Orde.                   Minister of Law and Order.
 3—A                                                     11481— 1

Page 2
Download full gazette PDF