A Laws.Africa project
24 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-24 number 11484

Partners

Download PDF (1.4 MB)
Page 1
                 REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
                 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
         Staatskoerant
        Government Gazette
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer        Registered at the Post O ffice as a Newspaper
                       Verkoopprys ‘ Selling price
                      (AVB uitgesluit/GST excluded)
                        Plaaslik 50c Local
                      Buitelands 70c Other countries
                         Posvry • Post free


                               AUGUSTUS
 Vol. 278                PRETORIA, 24
                               AUGUST
                                   1988               No. 11484

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                       GOVERNMENT NOTICE

   MINISTERIE VAN WET EN ORDE                  MINISTRY OF LAW AND ORDER
No. 1751                24 Augustus 1988    No. 1751                  24 August 1988
    WET OPOPENBARE VEILIGHEID, 1953                   PUBLIC SAFETY ACT, 1953
   BEVEL KRAGTENS DIE VEILIGHEIDSNOOD-             ORDER UNDER THE SECURITY EMERGENCY
          REGULASIES, 1988                      REGULATIONS, 1988
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 7 van    Under the powers vested in me by regulation 7 ot
die Veiligheidsnoodregulasies, 1988, verbied ek, Adriaan   the Security Emergency Regulations, 1988, I, Adriaan
Johannes Vlok, Minister van Wet en Orde, hierby die orga-   Johannes Vlok, Minister of Law and Order, hereby prohibit
nisasie bekend onder die naam of vaandel "END CON­      the organization known under the name or banner “ END
SCRIPTION CAMPAIGN” , vanaf afkondiging van hierdie      CONSCRIPTION CAMPAIGN” , as from publication of
bevel en behoudens regulasie 7 (4) van gemelde regulasies,  this order and subject to regulation 7 (4) of the said regula­
om enige bedrywighede of handelinge hoegenaamd te be-     tions, from carrying on or performing any activities or acts
oefen of te verrig.                      whatsoever.
  Goewermentskennisgewing 1732, gedateer 22 Augustus      Government Notice 1732, dated 22 August 1988 is
 1988 word hierby ingetrek.                  hereby withdrawn.
A. J. VLOK,                          A. J. VLOK,
Minister van Wet en Orde.                   Minister of Law and Order.

 12— A                                                     11484— 1

Page 2
Download full gazette PDF