A Laws.Africa project
25 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-25 number 11493

Partners

Download PDF (2.9 MB)
Page 1
            Staatskoerant
          Government Gazette
                          Verkoopprys • Selling price
                          (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Plaaslik50c    Local
  As 'h Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer  Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                             Posvry • Post free
 Vol. 278                             AUGUSTUS
                        PRETORIA, 25         1988                 No. 11493
                                  AUGUST


   GOEWERMENTSKENNISGEWING                            GOVERNMENT NOTICE

      SUID-AFRIKAANSE POLISIE                         SOUTH AFRICAN POLICE
No. 1768                   25 Augustus 1988    No. 1768                     25 August 1988
     WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                      PUBLIC SAFETY ACT, 1953
    BEVELE KRAGTENS DIE VEILIGHEIDS-
                                    ORDERS UNDER THE SECURITY EMERGENCY
      NOODREGULASIES, 1988
                                         REGULATIONS, 1988
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 10 van
die Veiligheidsnoodregulasies, 1988, reik ek, Roy Peter        Under the powers vested in me by regulation 10 of the
DURING, Afdelingskommissaris van die Suid-Afrikaanse         Security Emergency Regulations, 1988, I, Roy Peter
Polisie, vir die Afdeling Westelike Provinsie, hierby die      DURING, Divisional Commissioner of the South African
bevele in die Bylae uiteengesit uit.                 Police for the Western Province Division, hereby issue the
                                   orders set out in the Schedule.
R. P. DURING,
Afdelingskommissaris: Westelike Provinsie.              R. P. DURING,
                                   Divisional Commissioner: Western Province.
              BYLAE
                                               SCHEDULE
Woordomskrywing
  1.   In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, Definitions
het ’n woord of uitdrukking waaraan in die Veiligheids­      1.  In this Schedule, unless the context otherwise indi­
noodregulasies, 1988, ’n betekenis geheg is ’n ooreenstem-   cates, any word or expression to which a meaning has been
mende betekenis, en beteken—                  assigned in the Security Emergency Regulations, 1988, has
   “ aangewese gebied” die landdrosdistrik van Wyn-     a corresponding meaning, and—
 berg;                                  “ ceremonial gathering” , in relation to the burial of
  “ Afdelingskommissaris” die Afdelingskommissaris          Mncedisi Jackson KETELO, means any gathering asso­
 van die Suid-Afrikaanse Polisie vir die Afdeling           ciated with the burial, including any memorial service,
 Westelike Provinsie;                         commemorative service or any other service held in con­
                                    nection with the burial, and also a funeral procession;
  “ begrafnis” ’n byeenkoms wat gehou word by die graf
 van Mncedisi Jackson KETELO;                      “ designated area” means the Magisterial District of
                                    Wynberg;
   “ seremoniele byeenkoms” , met betrekking tot die ter-
 aardebestelling van Mncedisi Jackson KETELO, enige            “ Divisional Commissioner” means the Divisional
 byeenkoms wat met die teraardebestelling gepaard gaan,        Commissioner of the South African Police for the West­
 met inbegrip van enige roudiens, gedenkdiens of ander         ern Province Division;
 diens wat gehou word in verband met die teraardebe­           “ funeral” means a gathering held at the grave of
 stelling, en ook ’n begrafnisstoet.                  Mncedisi Jackson KETELO.

 16— A                                                          i 1493— 1

Page 2
Download full gazette PDF