A Laws.Africa project
26 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-26 number 11473

Partners

Download PDF (205.4 MB)
Page 1
                     R E P U B LIE K              R E P U B LIC
                       VAN                    OF
                    S U ID -A F R IK A           S O U T H A F R IC A
            Staatskoerant
          Government Gazette
                            Verkoopprys • Selling price
                           (AVB uitgesluit/GST excluded)
                             Plaaslik 50c    Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer   Buitelands 70c Other countries    Registered at the post office as a Newspaper
                               Posvry • Post free Vol. 278                    PRETORIA, 26 A U G U S T ^ 1988                    No. 11473

          PROKLAMASIES                              PROCLAMATIONS
               van die                                  b y the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika             State President o f the Republic o f South Africa
N o .135,1988                             N o .135,1988
INSTELLING VAN ’N VRYHANDELSGEBIED KRAG­                ESTABLISHMENT OF A FREE TRADING AREA IN
TENS DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 19 VAN DIE               TERMS OF THE PROVISIONS OF SECTION 19 OF THE
WET OP GROEPSGEBIEDE, 1966, TE VERWOERD-                GROUP AREAS ACT, 1966, AT VERWOERDBURG,
BURG, DISTRIK PRETORIA, PROVINSIE TRANS­                DISTRICT OF PRETORIA, PROVINCE OF THE
VAAL                                  TRANSVAAL
  Kragtens artikel 19 (1) van die Wet op Groepsgebiede,         Under section 19 (1) of the Group Areas Act, 1966 (Act
1966 (Wet 36 van 1966), verklaar ek hierby dat, vanaf die       36 of 1966), I hereby declare that, as from the date of
datum van publikasie van hierdie Proklamasie, die bepa-        publication of this Proclamation, the provisions of sections
lings van artikels 26 (1), 27, 35, 37 en 40 van genoemde        26 (1), 27, 35, 37 and 40 of the said Act shall not be
Wet nie van toepassing is nie ten opsigte van enige gebou,       applicable in respect of any building, land or premises in the
grond of perseel in die gebied omkryf in die Bylae hiervan,      area defined in the Schedule hereto, subject to the condition
onderworpe aan die voorwaarde dat die gebou, grond of         that such building, land or premises may only be occupied
perseel slegs vir handels-, kommersiele, professionele of       or used for trading, commercial, professional or religious
godsdienstige en opvoedkundige doeleindes geokkupeer of        and educational purposes in terms of a town planning
gebruik mag word ingevolge ’n dorpsaanlegskema wat           scheme which is in operation or binding under any law in
kragtens die een of ander wet in die gebied in werking of       that area.
bindend is.                                Given under my Hand and the Seal of the Republic of
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van        South Africa at Pretoria this Twenty-sixth day of July, One
Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Ses-en-twintigste dag       thousand Nine hundred and Eighty-eight.
van Julie Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.
                                    P. W. BOTHA,
P. W. BOTHA,
                                    State President.
Staatspresident.
                                    By Order of the State President-in-Cabinet:
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
J. C. HEUNIS,                              J. C. HEUNIS,
Minister van die Kabinet.                        Minister of the Cabinet.
              BYLAE                                 SCHEDULE

   VERWOERDBURG: VRYHANDELSGEBIED                      VERWOERDBURG: FREE TRADING AREA

 Gebied H                                A reaH
 Begin by Baken j van Erf 43 op Algemen Plan A 3867/82          Beginning at Beacon j of Erf 43 on General Plan A
van die dorp Verwoerdburgstad; daarvandaan algemeen           3867/82 of the township Verwoerdburgstad; thence gene­
noordooswaarts met die noordwestelike grense van die vol-        rally north-eastwards along the north-western boundaries of
gende erwe in genoemde dorp langs, sodat hulle by hierdie        the following erven in the said township, so as to include
  972— 1                                                       11473— 1

Page 2
Download full gazette PDF