A Laws.Africa project
26 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-26 number 11475

Partners

Download PDF (20.8 MB)
Page 1
                                                                        0 - 6 8 'C r-
                   Staatskoerant
                  Government Gazette
                                    Verkoopprys • Selling price
                                   (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                     Plaaslik 50c    Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer          Buitelands 7 0 c Other countries  Registered at the post office as a Newspaper
                                       Posvry • Post free  Vol. 278                                     AUGUSTUS
                                 PRETORIA, 26         1988                  No. 11475
                                           AUGUST


                     ALGEMENE KENNISGEWINGS • GENERAL NOTICES
         (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES) • (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS)

                              MAATSKAPPYE • COMPANIES
                      KENNISGEWING 595 VAN 1988
                 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
         KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET 61 VAN 1973)
   Die volgende kennisgewings in verband met inly wing en registrasie van maatskappye, cmskoppings van maatskap-
pye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name, verminderings van
kapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
   Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelik-
heid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrateur van Maatskappye.

                          NOTICE 595 OF 1988
                   DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
            NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration
of changes of name, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of capital and dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors
and omissions or the consequences thereof.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrar of Companies.
                           INLYW ING VAN M AATSKA PPYE/IN CO RPO RATIO N O F CO M PANIES
   Nu we maatskappye en omskeppings van beslote korporasies in maatskappye/New companies and conversions from close corporations into
                                 companies
(Nommer, nm m , adres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasie-naam en nommerINumber, name, address, *main object, share
                       capital and previous close corporation name and number)
* B e s ig h e id : K o d e s/B u s in e s s : C o d e s
 1:   Landbou, jag, bosbou en vissery/Agriculture, hunting, forestry and fishing.
 2:   Mynwese en steengroefwerk/Mining and quarrying.
 3:   Fabriekswese/Manufacturing.
 4:   Elektrisiteit, gas en water/Electricity, gas and water.
 5:   Konstruksie/Construction.
 6:   Groot- en kleinhandel en verversings- en akkommodasiedienste/Wholesale and retail trade and catering and accommodation services.
 7;   Vervoer, opberging en kommunikasie/Transport, storage and communication.
 8:   Finansiering, versekering, vaste eiendom en besigheidsdienste/Financing, insurance, real estate and business services.
 9:   Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste/Community, social and personal services.
10:   Bedrywighede nie voldoende omskryf nie/Activities not adequately defined.

 974— A                                                                    11475— 1

Page 2
Download full gazette PDF