A Laws.Africa project
26 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-26 number 11476

Partners

Download PDF (78.5 MB)
Page 1
               Staatskoerant
              Government Gazette            Verkoopprys • Selling price
                                  (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                    Plaaslik 50c    Local
  A s 'n N u u s b la d b y d ie Po ska n to o r C eregistreer  Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a N e w sp a p e r
                                     Posvry • Post free  Vol. 278                          PRETORIA, 26 AUGUST         1988               No. 11476


                AANSOEKE OM OPENBARE PADVERVOERPERMITTE
   Die onderstaande aansoeke om openbare padvervoerpermitte, met aanduiding van (1) verwysingsnommer en die plek
waar die aansoeker sy besigheid wil bedryf, (2) naam van aansoeker en die aard van die aansoek, (3) die aantal en tipe
voertuie, (4) die aard van die voorgenome padvervoer, en (5) plekke waartussen en roetes waaroor of gebied waarin die
voorgestelde vervoer sal plaasvind, word kragtens die bepalings van artikel 14 (1) van die Wet op Padvervoer, 1977 (Wet
74 van 1977), gepubliseer.
   Ingevolge regulasie 4 van die Padvervoerregulasies, 1977, moet skriftelike vertoe ter ondersteuning of bestryding van
hierdie aansoeke in viervoud binne 21 (een-en-twintig) dae vanaf die datum van hierdie publikasie aan die aangeduide
adres gerig word.
               APPLICATIONS FOR PUBLIC ROAD CARRIER PERMITS
   The undermentioned applications for public road carrier permits indicating (1) reference number and place where the
applicant intends to conduct his business, (2) name of applicant and the nature of the application, (3) number and type of
vehicles, (4) nature of the proposed road transportation, and (5) points between and routes over or area within which the
proposed conveyance is to be effected, are published in terms of section 14 (1) of the Road Transportation Act, 1977 (Act
74 of 1977).
   Written representations, supporting or opposing these applications must be submitted in terms of regulation 4 of the
Road Transportation Regulations, 1977, in quadruplicate, to address indicated, within 21 (twenty-one) days from the date
of this publication.
                                    JOHANNESBURG
  Adres waarheen vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Plaasiike Padverroerraad, Privaatsak X12, Johannesburg, 2000.
  Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag X12, Johannesburg,
2000.
  Alle tydtafels en tarieflyste ter insae by Plaasiike Raad se kantore.
  All time-tables and tariff lists for inspection at Local Board’s offices.
   OP119—R andburg. (2)Putco Ltd, Sandton/Additional authority (republication replaces publication in Government Gazette no 11320 dated
27/5/88). (3)6 Buses, 59 persons. (4)Black persons and their personal effects. (5)Nancefteld Hostel - Randburg Municipal Workshops: Route Forward:
From Nancefield Hostel situated in Nancefield in the Magisterial district of Johannesburg via Orlando Road - Tsolo Street - Mooki Street - Main Road -
New Canada Road - Commando Road - Maraisburg Road - Western Bypass (Concrete Highway) Randburg off ramp - Hans strydom Drive - Hans
Schoeman Street - to Randburg Municipal Workshop in Randburg Municipal Area. Return: As per forward route in reverse. Timetable: Monday to Friday
: Depart Nancefield Hostel 05n30, Depart Municipal Workshops 17h00. Distance: 29,1 kilometres. Fare: As per agreement (contact) Based on 7,7 cppk.
Orlando Hostel - Randburg Municipal Workshop: Route forward: From Orlando Hostel situated in Orlando (Soweto) Magisterial district o f Johannesburg
via Nicholas Street - Masopha Street - Mooki Street - New Canada Road - Commando Road - Maraisburg Road - Western Bypass (Concrete Highway)
Randburg off ramp - Hans Strydom Drive - Hans Schoeman Street to Randburg Municipal Workshops in Randburg Municipal area. Return: As per
forward route in reverse. Timetable: Monday to Friday: Depart Orlando Hostel 05h30, Depart Municpal Workshop 17h00. Distance: 29,4 kilometres.
Fare: As per agreement (Contract) based on 7,7 cppk.
   OP516— Daveyton. (2)City Council of Daveyton, Daveyton/New application. (3)5 buses, 65+ 22 persons. (4)Black persons and their personal
effects. (5)Forward Route: All points within Daveyton Municipal boundaries. Then unnamed road known as Daveyton Drive, Kingsway Road (R51), R22
Westbound on ramp, R22 Highwy, R22 Bonaero Park Off ramp, Atlas Road M43, North Rand Road M44, Trichardts Road (Bartlett), Ridge Road
(Bartlett), Jan Smuts Avenue (Bartlett), Springbok Road (Jet Park), Jones Road (Jet Park), Griffiths Road (Jet Park), Kelly Road (Jet Park), Webb Road
(Jet Park), Patrick road (turning Circle). Return Route: As outward route in reverse up to Atlas then R22 Eastbound on ramp, R22 Highway, R22 Springs
off ramp, R51 Kingsway Road, Daveyton Drive, all points within Daveyton Municipal boundaries. Alternate route outward: as above from all points
within Daveyton up to Griffiths Road Jet Park then Pretoria Road M57, to Elandsfontein station. Return route: As outward route in reverse up to Atlas
Road, then R22 East Bound on ramp, R22 Highway, R22 Springs off ramp, R51 Kingsway Road, Daveyton Drive, then all points within Daveyton.
(Timetable and tariffs are for perusal at the offices of the Local road Transportation Board, Nedbank East City Building, 14th Floor, 120 End Street,
Doomfontein, Johannesburg).
  976— A                                                                    11476— 1

Page 2
Download full gazette PDF