A Laws.Africa project
26 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-26 number 11477

Partners

Download PDF (3.1 MB)
Page 1
   ---------------------------------------------            = = = = =                 = = = = = =          |ir                =                                R E P U B L IE K
                                  VAN
                               S U ID - A F R IK A
                   Staatskoerant
                 Government Gazette
                                        Verkoopprys • Selling price
                                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                         Plaaslik  50c   Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer              Buitelands 70c Other countries          Registered at the post office as a Newspaper
                                           Posvry • Post free
  Vol. 278                                          AUGUSTUS
                                     PRETORIA, 26          1988                            No. 11477
                                                AUGUST


    GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                                            GOVERNMENT NOTICES


   DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE                                            DEPARTMENT OF HOME
        SAKE                                                     AFFAIRS
No. 1770                                26 Augustus 1988      No. 1770                               26 August 1988
PUBLIKASIES OF VOORWERPE.—TERSYDESTEL-                              PUBLICATIONS OR OBJECTS.— SETTING ASIDE OF
LING VAN VERKLARING DAT PUBLIKASIES ONGE-                             DECLARATION THAT PUBLICATIONS ARE UNDE­
WENS IS                                              SIRABLE
  ’n Komitee bedoel in artikel 4 van die Wet op Publika-                      A Committee referred to in section 4 of the Publications
sies, 1974 (die Wet), het kragtens artikel 15 (2) van die Wet                   Act, 1974 (the Act), has decided under section 15 (2) of the
op hersiening beslis dat die ondergenoemde publikasie nie                     Act on review that the undermentioned publication is not
binne die bedoeling van artikel 47 (2) van die Wet onge-                     undesirable within the meaning of section 47 (2) of the Act.
wens is nie. Die ondergenoemde inskrywing ten opsigte van                     The undermentioned entry in respect of the publication is
die publikasie word hierby geskrap:                                hereby deleted:

 Inskrywing No.                Publikasie of voorwerp                Skrywer of voortbringer                   Inskrywing geskrap
  Entry No.                  Publication or object                 Author or producer                      Entry deleted

P88/08/70...........      Civil War in France...................................  Karl Marx..............................................     In SK./G.G. 4840, GK./G.N. 1743,
                                                                              ged./dd 12/9/1975.
No. 1771                                26 Augustus 1988      No. 1771                               26 August 1988
 PUBLIKASIES OF VOORWERPE.— VOORWAARDES                                 PUBLICATIONS OR OBJECTS.—CONDITIONS
  ’n Komitee van Publikasies bedoel in artikel 4 van die                       A Committee of Publications referred to in section 4 of
Wet op Publikasies, 1974 (die Wet), het kragtens artikel 11                    the Publications Act, 1974 (the Act), has in accordance with
van die Wet beslis dat die ondergenoemde publikasie nie                      section 11 of the Act decided that the undermentioned
binne die bedoeling van artikel 47 (2) van die Wet onge-                      publication is not undesirable within the meaning of section
wens is nie onderhewig aan die voorwaarde dat die publika­                     47 (2) of the Act, subject to the condition that the publica­
sie nie vir doeleindes van verspreiding in die openbaar uit-                    tion may not be displayed in public for purposes of distribu­
gestal mag word nie:                                        tion:

            Inskrywing No.                          Publikasie                            Skrywer of voortbringer
             Entry No.                           Publication                            Author or producer

P88/08/42 ..........................................................  The Male and Female Figure in Motion........          Edweard Muybridge.


  17— A                                                                                   11477— 1


                                                                                             \

Page 2
Download full gazette PDF