A Laws.Africa project
26 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-26 number 11482

Partners

Download PDF (1.9 MB)
Page 1
                                                                    O O ”
                    R E P U B L IE K
                       VAN
                   S U ID -A F R IK A
            Staatskoerant
          Government Gazette        Verkoopprys • Selling price
                           (AVB uitgesluit/GST excluded)
                             Plaaslik50c    Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer   Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                              Posvry • Post free Vol. 278                   PRETORIA, 26 AUGUSTUS 1988                      No. 11482
                               AUGUST


          PROKLAMASIE                              PROCLAMATION
              van die                                  by the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika             State President of the Republic o f South Africa
No. 146,1988                             No. 146,1988

DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DIE                  DATE OF COMMENCEMENT OF THE CHURCH
WYSIGINGSWET OP DIE ONTWIKKELING VAN                 SQUARE, PRETORIA, DEVELOPMENT AMEND­
KERKPLEIN, PRETORIA (VOLKSRAAD), 1988 (WET              MENT ACT (HOUSE OF ASSEMBLY), 1988 (ACT 35
35 VAN 1988)                             OF 1988)
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 10 van         By virtue of the powers vested in me by section 10 of the
die Wysigingswet op die Ontwikkeling van Kerkplein,          Church Square, Pretoria, Development Amendment Act
Pretoria (Volksraad), 1988 (Wet 35 van 1988), verklaar ek       (House of Assembly), 1988 (Act 35 of 1988), I declare
hierby 1 September 1988 as die datum waarop genoemde         hereby 1 September 1988 as the date on which the said Act
                                   shall come into operation.
Wet in werking tree.
                                    Given under my Hand and the Seal of the Republic of
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van
                                   South Africa at Pretoria this Eighteenth day of August, One
Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Agtiende dag van
                                   thousand Nine hundred and Eighty-eight.
Augustus Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.
                                   P. W. BOTHA,
P. W. BOTHA,
                                   State President.
Staatspresident.
                                   By Order of the State President-in-Council (Ministers’
Op las van die Staatspresident-in-Rade (Ministersraad van        Council of the House of Assembly):
 die Volksraad):
                                   K. D. S. DURR,
K. D. S. DURR,                            Minister of the Ministers’ Council of the House of
Minister van die Ministersraad van die Volksraad.            Assembly.


    ALGEMENE KENNISGEWING                              GENERAL NOTICE

       KENNISGEWING 618 VAN 1988                          NOTICE 618 OF 1988
      ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD                    ADMINISTRATION: HOUSE OF ASSEMBLY
  DEPARTEMENT VAN PLAASLIKE BESTUUR,                   DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT,
        BEHUISING EN WERKE                           HOUSING AND WORKS
 Ooreenkomstig die voorskrifte van die Staatspresident         In accordance with the directions of the State President as
soos vervat in Goewermentskennisgewing R. 989 van 30         contained in Government Notice R. 989 of 30 April 1987 it
April 1987, word hierby bekendgemaak dat die Minister         is hereby notified that the Minister of the Budget and
van die Begroting en Werke: Volksraad, kragtens artikel 28      Works: House of Assembly, has under section 28 (2) of the
(2) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika,        Republic of South Africa Constitution Act, 1983 (Act 110
1983 (Wet 110 van 1983), die bevoegdhede, werksaamhede        of 1983), assigned the powers, functions and duties
en pligte wat ingevolge die Wet op die Ontwikkeling van        entrusted to him in terms of the Church Square, Pretoria,

  10— A                                                           11482— 1

Page 2
Download full gazette PDF