A Laws.Africa project
30 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-30 number 11494

Partners

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
                                                        & '& £ C r-
                                                        i .
                   R E P U B L IE K V A N S U ID - A F R IK A
                   R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
          Staatskoerant
         Government Gazette
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer         Registered at the Post O ffice as a Newspaper
                        Verkoopprys ‘ Sellingprice
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik50c   Local
                       Buitelands 70c Other countries
                           Posvry • Post free
                               AUGUSTUS
 Vol. 278                  PRETORIA, 30
                               AUGUST
                                    1988              No. 11494

         PROKLAMASIE                          PROCLAMATION
              van die                            by the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika        State President o f the Republic o f South Africa

N o .152, 1988                         No. 152,1988
    FINANSIEWET, 1988 (WET 88 VAN 1988)               FINANCE ACT, 1988 (ACT 88 OF 1988)
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikels 9 (2) en    By virtue of the powers vested in me by sections 9 (2) and
10 (2) van die Finansiewet, 1988 (Wet 88 van 1988), bepaal   10 (2) of the Finance Act, 1988 (Act 88 of 1988), I hereby
ek hierby 1 September 1988 as die datum waarop artikels 9   Fix 1 September 1988 as the date on which sections 9( 1)
(1) en 10(1) van genoemde Wet in werking tree.         and 10 (1) of the said Act shall come into operation.
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van     Given under my Hand and the Seal of the Republic of
Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Drie-en-twintigste dag  South Africa at Cape Town this Twenty-third day of
van Augustus Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.       August, One thousand Nine hundred and Eighty-eight.

P. W. BOTHA,                          P. W. BOTHA,
Staatspresident.                        State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:           By Order of the State President-in-Cabinet:
B.J. DU PLESS1S,                        B. J. DU PLESSIS,
Minister van die Kabinet.                   Minister of the Cabinet.
  18—  A                                                   11494— 1

Page 2
Download full gazette PDF