A Laws.Africa project
31 August 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-08-31 number 11485

Partners

Download PDF (10.8 MB)
Page 1
                    REPUBLIEK              REPUBLIC
                      VAN                 OF
                    SU ID -A FRIKA          SO U T H AFRICA
            Staatskoerant
           Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price            Regulasiekoerant           As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                              Poskantoor geregistreer
                            Regulation Gazette
     Plaaslik 50c Local                                 Registered at the Post O ffice
   Buitelands 70c Other countries            No. 4253                as a Newspaper
       Posvry • Post free Vol. 278                   PRETORIA, 31 AUGUSTUS 1988                  No. 11485
  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                          GOVERNMENT NOTICES

   DEPARTEMENT VAN LANDBOU-                    DEPARTMENT OF AGRICULTURAL
    EKONOMIE EN -BEMARKING                     ECONOMICS AND MARKETING
No. R. 1752                31 Augustus 1988    No. R. 1752                 31 August 1988
   BEMARKINGSWET, 1968 (WET 59 VAN 1968)                MARKETING ACT, 1968 (ACT 59 OF 1968)
       SUIWELSKEMA.—WYSIGING                      DAIRY SCHEME.—AMENDMENT
  Ek, Jacob Johannes Greyling Wentzel, Minister van         I,   Jacob Johannes Greyling Wentzel, Minister of Agricul­
Landbou, handelende kragtens artikel 14, soos toegepas by     ture, acting under section 14, as applied by section 15 (3),
artikel 15 (3), van die Bemarkingswet, 1968 (Wet 59 van      of the Marketing Act, 1968 (Act 59 of 1968), hereby—
1968)—
                                    (a) publish the amendments «>t out in the Schedule, of
   (a) publiseer hierby die wysigings in die Bylae uiteen-    the Dairy Scheme published by Proclamation R. 290 of
  gesit, van die Suiwelskema gepubliseer by Proklamasie       1978, as amended; and
  R. 290 van 1978, soos gewysig; en
                                    (b) declare that the said amendments shall come into
   (b) verklaar hierby dat genoemde wysigings op 1 Sep­      operation on 1 September 1988.
  tember 1988 in werking tree.
                                 J. J. G. WENTZEL,
J. J. G. WENTZEL,                         Minister of Agriculture.
Minister van Landbou.
                                              SCHEDULE
              BYLAE
                                  Definition
 Woordomskrywing
                                   1. In this Schedule “ the Scheme” means the Dairy
 1. In hierdie Bylae beteken “ die Skema” die
                                  Scheme published by Proclamation R. 290 of 1978, as
Suiwelskema gepubliseer by Proklamasie R. 290 van 1978,
                                  amended by Proclamations R. 276 of 1979, R. 71 of 1980,
soos gewysig by Proklamasies R. 276 van 1979, R. 71 van
                                  R. 72 of 1980, R. 96 of 1980, R. 139 of 1980, R. 234 of
1980, R. 72 van 1980, R. 96 van 1980, R. 139 van 1980,
                                  1980, R. 240 of 1980, R. 113 of 1982, R. 207 of 1982 and
R. 234 van 1980, R. 240 van 1980, R. 113 van 1982, R.       R. 188 of 1984, and Government Notices R. 1437 of 28
207 van 1982 en R. 188 van 1984, en Goewermentskennis-
                                  June 1985, R. 2302 of 11 October 1985, R. 1804 of 29
gewings R. 1437 van 28 Junie 1985, R. 2302 van 11         August 1986, R. 2506 of 5 December 1986, R. 297 of 13
Oktober 1985, R. 1804 van 29 Augustus 1986, R. 2506 van      February 1987, R. 808 of 10 April 1987, R. 989 of 27 May
5 Desember 1986, R. 297 van 13 Februarie 1987, R. 808
                                  1988 and R. 1506 of 29 July 1988.
van 10 April 1987, R. 989 van 27 Mei 1988 en R. 1506 van
29 Julie 1988.                           Amendment of section 1 of the Scheme
 Wysiging van artikel 1 van die Skema               2. Section 1 of the Scheme is hereby amended—
  2. Artikel 1 van die Skema word hierby gewysig—          (a) by the substitution for the definition of “ cheese
   (a)   deur die omskrywing van “ distribueerder” deur die factory” of the following definition:
  volgende omskrywing te vervang:                    “ ‘cheese factory’ means any premises, excluding
                                   premises of a farm cheesemaker that is used for the
     “ ‘distribueerder’ iemand wat met melk of hersaam-
   gestelde melk as ’n besigheid handel—              manufacture of cheese;” ;
      (a)     deur melk in die rou vorm van produsente van(b) by the substitution for the definition of “ cheese
     melk, die Raad of ander melkkopers te verkry met     manufacturer’’ of the following definition:
     die oog op die prosessering of verpakking en ver-        “ ‘cheese manufacturer’ means a person dealing in
     spreiding daarvan as varsmelk, of die gebruik daar-     the course of trade with milk or reconstituted milk by
     van vir die vervaardiging van varsmelkprodukte; en     manufacturing cheese therefrom;” ;
  13—A                                                     11485— 1

Page 2
Download full gazette PDF