A Laws.Africa project
4 September 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-09-04 number 19194

Partners

Download PDF (27.5 MB)
Page 1
    Vol. 399                 PRETORIA,     4 SEPTEMBER       1988        No.   19194


             GENERAL NOTICES - ALGEMENE             KENNISGEWINGS ..
    (COMPANIES/CLOSE       CORPORATIONS)      « (MAATSKAPPYE/BESLOTE         KORPORASIES)


                    COMPANIES       - MAATSKAPPYE         -
                          NOTICE   1874 OF 1998

                      DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRIES

               NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration of
changes of names, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of capital and dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect-of the accuracy of the particulars furnished and no.responsibility is accepted for errors and
omissions or the consequences thereof.                .
A. P. RUITERS
Acting Registrar of Close Corporations.


                      KENNISGEWING      1874 VAN   1998

                     DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID

            KENNISGEWINGS    INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET,       1973 (WET 61 VAN 1973)
   Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskappye,
registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name, verminderings van kapitaal en
ontbindings word vir algemene inligting bekend gemaak.
    Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelikheid
vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
A. P. RUITERS
Waarnemende Registrateur van Beslote Korporasies.

18180—A                                                        19194—1

Page 2
Download full gazette PDF