A Laws.Africa project
1 February 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-02-01 number 14565

Partners

Download PDF (873.7 KB)
Page 1
                                                   Crio^G-
                                                   5-^1


                 R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
                 R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
                      R1,00 Price • Prys
                      R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW
                      R1,10 Selling price • Verkoopprys
                      Other countries R 1 ,4 0 Buitelands
                          Post free • Posvry
                              FEBRUARY
  V o l. 3 3 2            P R E T O R IA , 1
                              F E B R U A R IE
                                         1993    No. 14565

       GOVERNMENT NOTICE                   GOEWERMENTSKENNISGEWING

   DEPARTMENT OF CORRECTIONAL                  DEPARTEMENT VAN KORREKTIEWE
       SERVICES                            DIENSTE
No. 162               1 February 1993     No. 162            1 Februarie 1993
CORRECTIONAL SERVICES AND SUPERVISION             WYSIGINGSWET    OP AANGELEENTHEDE
MATTERS AMENDMENT ACT (ACT No. 122 OF             RAKENDE KORREKTIEWE DIENSTE EN TOESIG
1991)                             (WET No. 122 VAN 1991)
  I, Adriaan Johannes Vlok, Minister of Correctional      Ek, Adriaan Johannes Vlok, Minister van Korrek-
Services, hereby determine, in terms of section 49 of    tiewe Dienste, bepaal hierby, ingevolge artikel 49 van
the Correctional Services and Supervision Matters      die Wysigingswet op Aangeleenthede rakende Korrek-
Amendment Act, 1991 (Act No. 122 of 1991), that the     tiewe Dienste en Toesig, 1991 (Wet No. 122 van
functions of the institutional committees and the      1991), dat die werksaamhede van die inrigtings-
release board, established under the Prisons Act, 1959    komitees en die vrylatingsraad, ingestel kragtens die
(Act No. 8 of 1959), before the latter Act was amended    Wet op Gevangenisse, 1959 (Wet No. 8 van 1959),
by the said Correctional Services and Supervision Mat­    voordat  laasgenoemde   Wet  deur   genoemde
ters Amendment Act, 1991, shall, in respect of the      Wysigingswet op Aangeleenthede rakende Korrek-
areas of all prisons which fall within the Magisterial    tiewe Dienste en Toesig, 1991, gewysig is, ten opsigte
Districts of Balfour, Ixopo, Joubertina, Mount Currie,    van die gebiede van alle gevangenisse wat binne die
Piet Retief, Polela, Richmond, Wakkerstroom and Wil-     landdrosdistrikte Balfour, Ixopo, Joubertina, Mount
lowmore, term inate as from 1 February 1993, exclud­     Currie, Piet Retief, Polela, Richm ond, W akkerstroom
ing the function of the release board contemplated in    en Willowmore val, met ingang van 1 Februarie 1993
section 64 (1) (b) of the Correctional Services Act,     beei'ndig word, uitgesonderd die werksaamheid van die
1959 (Act No. 8 of 1959).                  vrylatingsraad beoog in artikel 64 (1) (b) van die Wet
                               op Korrektiewe Dienste, 1959 (Wet No. 8 van 1959).
A. J. VLOK,                         A. J. VLOK,
Minister of Correctional Services.              Minister van Korrektiewe Dienste.
 88476 — A                                             14565 — 1

Page 2
Download full gazette PDF