A Laws.Africa project
4 February 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-02-04 number 14567

Partners

Download PDF (826.2 KB)
Page 1
                 R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
                 R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
       Government Gazette
        Staatskoerant
                        R 1 ,0 0 Price • Prys
                        R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW
                        R 1 ,1 0 Selling price • Verkoopprys
                        Other countries R 1 ,4 0 Buitelands
                            Post free • Posvry
                             FEBRUARY
  Vol. 3 3 2             P R E T O R IA , 4 F E B R U A R IE      1993     No. 14567

         GENERAL NOTICE                       ALGEMENE KENNISGEWING

        N O T IC E 1 1 9 O F 1 9 9 3               K E N N IS G E W IN G 1 1 9 V A N 1 9 9 3
       DEPARTMENT OF JUSTICE                       DEPARTEMENT VAN JUSTISIE
 ADVISORY COMMITTEE FOR THE DECRIMINALI­             ADVIESKOMITEE VIR DIE DEKRIMINALISASIE VAN
    ZATION OF ROAD TRAFFIC OFFENCES                    PADVERKEERSOORTREDINGS
  An Advisory Committee for the Decriminalization          n Advieskomitee vir die Dekriminalisasie van
of Road Traffic Offences has been appointed by the        Padverkeersoortredings is ingevolge artikel 3 van die
Minister of Justice, in consultation with the Minister of     Wet op Dekriminalisasie, 1991 (Wet No. 107 van
Transport, in terms of section 3 of the Decriminalization     1991), deur die Minister van Justisie, na oorleg met die
Act, 1991 (Act No. 107 of 1991), and commenced with        Minister van Vervoer, ingestel en het op 21 Januarie
its activities on 21 January 1993. The terms of refe­       1993 met sy werksaamhede begin. Die opdrag van die
rence of this Committee are to inquire into and advise      Komitee is om ondersoek in te stel na en die Minister te
the Minister on the necessity or desirability to replace     adviseer oor die noodsaaklikheid of wenslikheid om
certain offences in terms of the Road Traffic Act, 1989      sekere misdrywe ingevolge die Padverkeerswet, 1989
(Act No. 29 of 1989), and the Road Traffic Regulations      (Wet No. 29 van 1989), en die Padverkeersregulasies
enacted under this Act, with an administrative sanction.     uitgevaardig kragtens die Wet, deur ’n administratiewe
 Motivated recommendations, comments or repre­          sanksie te vervang.
sentations with regard to the traffic offences which         Gemotiveerde voorstelle, kommentaar of vertoe oor
should be considered for the purposes of decriminali­       die verkeersoortredings wat in die verband oorweeg
zation, are being awaited by the Committee and must        behoort te word, word deur die Komitee afgewag en
be submitted not later than 26 February 1993 in writing      moet nie later nie as 26 Februarie 1993 skriftelik by die
to the Secretary: Advisory Committee for the Decrimi­       Sekretaris: Advieskomitee vir die Dekriminalisasie van
nalization of Road Traffic Offences, Private Bag X81,       Padverkeersoortredings, Privaatsak X81, Pretoria,
Pretoria, 0001.                          0001, ingedien word.


 90294 — A                                                 14567 — 1

Page 2
Download full gazette PDF