A Laws.Africa project
5 February 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-02-05 number 14558

Partners

Download PDF (18.5 MB)
Page 1
                                                             6 -4 S G -
                             R EP U B LIC              R EP U B LIE K
                                OF                   VAN
                            SO U TH A F R IC A            SU ID -A FR IK A
               Government Gazette
                Staatskoerant
                                  R 1 ,0 0 Price • Prys
                                  R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW
                                  R 1 ,1 0 Selling price • Verkoopprys
                                  Other countries R 1 ,4 0 Buitelands
                                      Post free • Posvry
     V o l. 3 3 2                     P R E T O R IA , 5                  N o. 1 4 5 5 8

                    GENERAL NOTICES • ALGEMENE KENNISGEWINGS
          (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS) • (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES)

                            C O M P A N IE S • M A A T S K A P P Y E
                                   NOTICE 101 OF 1992
                               DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
         NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT No. 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies,
registration of changes of name, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of
capital and dissolutions are published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is
accepted for errors and omissions or the consequences thereof.
P. B. ROODT,
Registrar of Companies.

                               KENNISGEWING 101 VAN 1992
                            DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
      KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET No. 61 VAN 1973)
  Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van
maatskappye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name,
verminderings van kapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
  Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen
verantwoordelikheid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
P. B. ROODT,
Registrateurvan Maatskappye.
             INCORPORATION OF COMPANIES . INLYWING VAN MAATSKAPPYE
               New companies and conversions from close corporations into companies
              Nuwe maatskappye en omskeppings van besiote korporasies in maatskappye
          Number, name, address, * main object, share capital and previous close corporation name and number
          Nommer, naam, adres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige besiote korporasienaam en -nommer
*  Business: Codes • Besigheid: Kodes
  1: Agriculture, hunting, forestry and fishing • Landbou, jag, bosbou en vissery.
  2: Mining and quarrying • Mynwese en steengroefwerk.
  3:  M a n u fa c tu r in g • F a b r ie k s w e s e .
 4: Electricity, gas and water • Elektrisiteit, gas en water.
 5: Construction . Konstruksie.
 6: Wholesale and retail trade and catering and accommodation services • Groot- en kleinhandel en verversings- en akkom-
  modasiedienste.
 7: Transport, storage and communication • Vervoer, opberging en kommunikasie.
 8: Financing, insurance, real estate and business services • Finansiering, versekering, vaste eiendom en
  besigheidsdienste.
 9: Community, social and personal services • Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste.
10: Activities not adequately defined • Bedrywighede nie voldoende omskryf nie.
   86456—A                                                       14558 — 1

Page 2
Download full gazette PDF