A Laws.Africa project
26 February 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-02-26 number 14612

Partners

Download PDF (3.0 MB)
Page 1
                                                          s -S S ^
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper         As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                       R1,00 Price • Prys
                       R0,10 Plus 10% VAT • BTW
                       R1,10 Selling price • Verkoopprys
                        Other countries R1,40 Buitelands
                            Post free • Posvry
                     CAPE TOWN, 26 FEBRUARY 1993
V o l . 332                                                No. 14612
                     KAAPSTAD, 26 FEBRUARIE 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE                 KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 335.                 26 February 1993    No. 335.                 26 Februarie 1993
 It is hereby notified that the State President has assented    Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
o the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die on derstaande W et w at hierby
nformation:—                           ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 24 of 1993: Additional Appropriation Act (House of      No. 24 van 1993: Addisionele Begrotingswet (Volksraad),
         Assembly), 1993.                          1993.

Page 2
Download full gazette PDF