A Laws.Africa project
1 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-01 number 14610

Partners

Download PDF (1.7 MB)
Page 1
                                                                s . i s °i


                         R E P U B L IC    V ',^   7   7   R E P U B L IE K
                           OF                      van
                      S O U T H A F R IC A              S U ID -A F R IK A
            Government Gazette
             Staatskoerant
                             R 1 ,0 0 Price • Prys
                             R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW
                             R 1 ,1 0 Selling price • Verkoopprys
                             Other countries R 1 ,4 0 Buitelands
                                  Post free • Posvry
  V o l.3 3 3                   P R E T O R IA ,    1  m a ART    1993         NO. 1 4 6 1 0


   PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF                           PARLEMENT VAN DIE REPUBLIEK VAN
       SOUTH AFRICA                                    SUID-AFRIKA
           HOUSE OF ASSEMBLY                                    VOLKSRAAD
   VACANCY IN THE ELECTORAL DIVISION OF                           VAKATURE IN DIE KIESAFDELING
        MODDERFONTEIN                                    MODDERFONTEIN
  Pursuant to section 188 of the Electoral Act, 1979, I                Ooreenkomstig artikel 188 van die Kieswet, 1979,
hereby declare that on account of the resignation of                 verklaar ek hiermee dat daar weens die bedanking van
Gen. Magnus Andre de Merindoi Malan, SSA, OMSG,                   genl. Magnus Andre de Merindol Malan, SSA, OVDG,
SD, SM, with effect from 1 March 1993, a casual                   SD, SM, met ingang van 1 Maart 1993, ’n tussentydse
vacancy has occurred in the representation in the                  vakature ontstaan het in die verteenwoordiging in die
House of Assembly of the Electoral Division of Modder-                Voiksraad van die kiesafdeling Modderfontein.
fontein.
                                           R. C. DOUGLAS,
R. C. DOUGLAS,
                                           Sekretaris van die Parlement.
Secretary to Parliament.
                                            Parlement, Kaapstad.
  Parliament, Cape Town.
                                            1 Maart 1993.
  1 March 1993.


         GOVERNMENT NOTICE                             GOEWERMENTSKENNISGEWING

                                              DEPARTMENT VAN KORREKTIEWE
   DEPARTMENT OF CORRECTIONAL
                                                  DIENSTE
       SERVICES
                                           No. 327               1 M a a rt 1 99 3
No. 327                       1 M a rc h 1 9 9 3
                                           WYSIGINGSWET    OP AANGELEENTHEDE
CORRECTIONAL SERVICES AND SUPERVISION
MATTERS AMENDMENT ACT (ACT No. 122                          RAKENDE KORREKTIEWE DIENSTE EN TOESIG
OF 1991)                                       (WET No. 122 VAN 1991)
 I, Adriaan Johannes Vlok, Minister of Correctional                   Ek, Adriaan Johannes Vlok, Minister van Korrek-
S e rv ic e s , h e re b y d e te r m in e in te r m s o f s e c tio n 4 9 o f    tiewe Dienste, bepaal hierby ingevolge artikel 49 van
the Correctional Services and Supervision Matters                  die Wysigingswet op Aangeleenthede rakende Korrek-
Amendment Act, 1991 (Act No. 122 of 1991), that the                 tiewe Dienste en Toesig, 1991 (Wet No. 122 van
functions of the institutional committees and the                  1991), dat die werksaamhede van die inrigtingskomi-
release board, established under the Prisons Act, 1959                tees en die vrylatingsraad, ingestel kragtens die Wet
(Act No. 8 of 1959), before the iatter Act was amended                op Gevangenisse, 1959 (Wet No. 8 van 1959), voordat
by the said Correctional Services and Supervision                  laasgenoemde Wet deur genoemde Wysigingswet op
Matters Amendment Act, 1991, shall, in respect of the                Aangeleenthede rakende Korrektiewe Dienste en Toe­
areas of all prisons which fall within the magisterial                sig, 1991, gewysig is, ten opsigte van die gebiede van
  94536 — A                                                        14610 — 1

Page 2
Download full gazette PDF