A Laws.Africa project
5 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-05 number 14601

Partners

Download PDF (36.1 MB)
Page 1
                                                           CrbSG-
                                                           s. ST?

                  R E P U B L IC              R E P U B L IE K
                     OF                   VAN
                 S O U T H A F R IC A            S U ID -A F R IK A
        Government Gazette
         Staatskoerant
                        R 1 ,00 Price • Prys
                        R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW
                        R 1 ,10 Selling price • Verkoopprys
                        Other countries R 1 ,4 0 Buitelands
                            Post free • Posvry
 Vol. 333               P R E T O R IA , 5 M A R C H 1993
                                                      No. 14601

                   22 FEBRUARY 1993                           22 FEBRUARIE 1993

      M e d ia R e l e a s e                        P e r s v e r k l a r in g
              by                                    deur

       M  r  D  erek  K  eys  ,                     M  nr  . D  erek  K  eys  ,

   M in is t e r o f F in a n c e a n d     of
                                    M in is t e r v a n F in a n s ie s en      va n
     T r a d e a n d In d u s t r y                   H a n d e l en N y w e r h e id
                                 MET BETREKKING TOT RENTE WAT DEUR BUITE-
ON INTEREST EARNED IN SOUTH AFRICA BY                LANDERS IN SUID-AFRIKA VERDIEN WORD
      NON-RESIDENTS
                                   Op 3 Junie 1992 het ek ’n wysiging aan die
 On 3 June 1992,1announced an amendment to the             Inkomstebelastingwet, 1962, aangekondig ten
  Income Tax Act, 1962, to exempt from tax the            einde vrystelling van belasting te verleen ten
  interest receipts and accruals of individuals who         opsigte van die rente-ontvangstes en- toevallings
  are not ordinarily resident in the Republic of South        van individue wat nie gewoonlik in die Republiek
  Africa and companies which are managed and             van Suid-Afrika woonagtig is nie, asook maatskap-
  controlled outside the country. Emigrants also           pye wat buite die land bestuur en beheer word.
                                    Emigrante kwalifiseer ook mits hulle nie ’n besig-
  qualify provided they do not carry on a business in
                                    heid in Suid-Afrika bedryf nie. Die vrystelling was
  South Africa. The exemption was granted with
                                    met ingang van 3 Junie 1992 verleen.
  effect from 3 June 1992.
                                   Voor hierdie aankondiging het die belasting van
 Before this announcement, the taxation of non-resi­          buitelanders se rente-inkomste wye dekking in die
  dents’ interest income received widespread cover­          media geniet. Op grond van ’n indruk geskep deur
  age in the media. It was argued, on the basis of an         ’n aankondiging in 1988 ten opsigte van die
  impression created by an announcement in 1988            afskaffing van Rentebelasting op Buitelanders, is
  about the withdrawal of non-residents’ tax on            daar geargumenteer dat buitelanders nie aan
  interest, that non-residents were not subject to          Suid-Afrikaanse belasting onderhewig is nie. Na
  South African taxation. A number of non-residents          hierdie aankondiging in 1988 het ’n aantal buite­
                                    landers nagelaat om hul rente te verklaar en is
  had stopped declaring their interest after the 1988
                                    gevolglik nie daarop belas nie.
  announcement and w ere not taxed on this income.
                                   Sedert die aankondiging van 3 Junie 1992, het buite­
 Since the announcement of 3 June 1992, non-resi­           landers hul besorgdheid uitgespreek oor die feit
  dents have expressed concern about the fact that          dat die Kommissaris van Binnelandse Inkomste
  the Commissioner for Inland Revenue maintains            steeds die bevoegdheid het om opvolgstappe te
  the authority to act on untaxed interest received or        neem ten opsigte van onbelaste rente ontvang of
  accrued before 3 June 1992.                     toegeval voor 3 Junie 1992.

 92617—A                                                       14601 — 1

Page 2
Download full gazette PDF