A Laws.Africa project
5 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-05 number 14608

Partners

Download PDF (47.7 MB)
Page 1
                                                          C ltg -
                                                          s- s s y


                                                           R  :C9?
          Government Gazette
           Staatskoerant
                          R 1 ,0 0 Price • Prys
                          R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW
                          R 1 ,1 0 Selling price • Verkoopprys
                          Other countries R 1 ,4 0 Buitelands
                              Post free • Posvry
  V o l.3 3 3                P R E T O R IA , 5 ^ A A R T      1993        NO. 14608

         GENERAL NOTICES                        ALGEMENE KENNISGEWINGS

          NOTICE 194 OF 1993                        KENNISGEWING 194 VAN 1993

   DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY                   DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID

                                              DRANKWET, 1989
           LIQUOR ACT, 1989
                                        KENNISGEWING VAN AANSOEKE OM
      NOTICE OF APPLICATIONS FOR                         DRANKLISENSIES
        LIQUOR LICENCES
                                     Kennis word hierby gegee dat die aansoekers in die
  Notice is hereby given that the applicants specified        Bylae hierby gespesifiseer, kennis gegee het van hulle
in the Schedule hereto have given notice of their inten­        voorneme om aansoeke om dranklisensies in te dien
tion to lodge applications for liquor licences in respect       ten opsigte van persele gelee in die distrikte wat in die
of premises situate in the districts indicated in the         Bylae aangedui is.
Schedule.
                                     Die betrokke aansoeke kan tot en met die laaste dag
  The applications concerned may, up to and including         waarop ’n beswaar teen of vertoe of ’n petisie ter
the last date on which an objection against or repre­         ondersteuning van sodanige aansoeke ingevolge die
sentations or a petition in support of such applications        regulasies ingedien kan word, op versoek gratis deur
may be lodged in terms of the regulations, upon            enige persoon by die kantoor van die landdros van die
request and free of charge, be inspected by any person         distrik van waar sodanige aansoeke afkomstig is,
at the office of the magistrate of the district from which       ondersoek word.
they emanate.                                         BYLAE
            SCHEDULE                     Onderstaande syfers, wat tussen hakies in die Bylae
 The undermentioned figures used in brackets in the          gebruik word het die volgende betekenisse:
Schedule, have the following meanings:                    (1) = Volledige naam, straat- en posadres van
                                          aansoeker.
   (1) = Full name, street and postal address of
      applicant.                            (2) = Soort lisensie waarvoor aansoek gedoen
                                          word.
   (2 ) = Kind of lic e n c e a p p lie d for.
                                       (3) = Soort drank wat verkoop sal word.
   (3) = Kind of liquor to be sold.
   (4) = Name under which business is to be con­              (4) = Naam waaronder besigheid gedoen sal
      ducted and full address of premises.                  word en volledige adres van perseel.

   (5) = Determination, consent, approval or auth­             (5) = Bepaling, toestemming, goedkeuring of
      ority applied for (see reg. 5).                     magtiging waarom aansoek gedoen word
                                          (sien reg. 5).
 93526 — A                                                 14608 — 1

Page 2
Download full gazette PDF