A Laws.Africa project
5 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-05 number 14618

Partners

Download PDF (18.5 MB)
Page 1
                 R EP U B LIC  *             R EP U B LIE K
                   OF                    VAN
                SO UTH A FR IC A             SU ID -A FR IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
                       R 1,00 Price • Prys
                       R 0,10 Plus 10% VAT • BTW
                       R 1,10 Selling price • Verkoopprys
                       Other countries R 1,40 Buitelands
                           Post free • Posvry
 V ol. 3 3 3             P R E T O R IA , 5                   No. 14618


           LEGAL NOTICES AND MANNER OF PAYMENT
        WETLIKE KENNISGEWINGS EN MANIER VAN BETALING

                STATEMENTS OF UNCLAIMED MONEYS
     [Administration of Estates Act, 1965 (Act No. 66 of 1965), section 93 (1)]
   The following statements are published pursuant to section 93 (1) of the Administration of
Estates Act, No. 66 of 1965, by the respective holders of moneys which have, as per 31
December of the preceding year, remained unclaimed for a period of five years or more by the
rightful owners. Should these amounts not be claimed within three months from the date of
publication hereof, it will be deposited in the Guardian’s Fund or in the South African
Development Trust Fund, as the case may be, to the credit of the rightful owners, after
deduction of the cost of publication.
  The inform ation appears in the follow ing order:
   Holder of moneys, amounts less than R20, amounts more than R20 and moneys to be deposited in
    the S.A. Development Trust Fund, followed by name of rightful owner, his/her last known
    address and amount.


                  STATE VAN ONOPGEEISTE GELDE
            [Boedelwet, 1965 (Wet No. 66 van 1965), artikel 93 (1)]
    Die volgende state word gepubliseer ingevolge artikel 93 (1) van die Boedelwet, No. 66
van 1965, deur die betrokke houers van geld wat soos op 31 Desember van die voorafgaande
jaar vir ’n tydperk van vyf jaar en langer nie deur die regmatige eienaars opgeeis is nie. Sou
hierdie bedrae nie na verloop van drie maande vanaf die datum van publikasie hiervan
opgeeis wees nie sal dit in die Voogdyfonds of in die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingstrust-
f o n d s , na gelang van die geval, gestort word ten krediet van die regmatige eienaars, na
aftrekking van die publikasiekoste.
  D ie inligting verskyn in die volgorde:
   Houer van gelde, bedrae minder as R20, bedrae oor R20 en gelde wat in die S.A. Ontwikkelings-
   trustfonds gestort moet word, gevolg deur naam van regmatige eienaar, sy/haar laasbekende
   adres en bedrag.
 90927 — A                                     14618 — 1

Page 2
Download full gazette PDF