A Laws.Africa project
5 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-05 number 14619

Partners

Download PDF (2.3 MB)
Page 1
     GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper         As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                        R1,00 Price • Prys
                        R0,10 Plus 10% VAT • BTW
                        R1,10 Selling price • Verkoopprys
                        Other countries R1,40 Buitelands
                            Post free • Posvry
                       CAPE TOWN, 5 MARCH 1993
V ol.  333                                               No. 14619
                       KAAPSTAD, 5 MAART 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE                 KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 362.                    5 March 1993    No. 362.                  5 Maart 1993
  It is hereby notified that the State President has assented    Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                           ter algemene inligting gepubliseer word:—-
No. 2 of 1993: Registration of Newspapers Amendment        No. 2 van 1993: Wysigingswet op die Registrasie van Nuus-
         Act, 1993.                            blaaie, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF