A Laws.Africa project
5 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-05 number 14622

Partners

Download PDF (2.3 MB)
Page 1
                                                    QhSC-
                                                    S.
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper         A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                       R 1 ,00 Price • Prys
                       R0,10 Plus 10% VAT • BTW
                       R1,10 Selling price • Verkoopprys
                        Other countries R1,40 Buitelands
                           Post free • Posvry
                       CAPE TOWN, 5 MARCH 1993
V ol.  333                                              No. 14622
                       KAAPSTAD, 5 MAART 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE                 KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 365.                   5 March 1993    No. 365.                  5 Maart 1993
 It is hereby notified that the State President has assented    Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                          ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 5 of 1993: Secret Services Amendment Act, 1993.       No. 5 van 1993: Wysigingswet op Geheime Dienste, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF