A Laws.Africa project
10 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-10 number 14627

Partners

Download PDF (6.9 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper          As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                        R1,00 Price • Prys
                        R0,10 Plus 10% VAT • BTW
                        R1,10 Selling price • Verkoopprys
                        Other countries R1,40 Buitelands
                            Post free • Posvry
                       CAPE TOWN, 10 MARCH 1993
Vol. 333                                                No. 14627
                       KAAPSTAD, 10 MAART 1993


      STATE PRESIDENT’S OFFICE                  KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 370.                   10 March 1993    No. 370.                 10 Maart 1993
  It is hereby notified that the State President has assented    Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                           ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 10 of 1993: South African Reserve Bank Amendment       No. 10 van 1993: Wysigingswet op die Suid-Afrikaanse Re-
         Act, 1993.                            serwebank, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF